• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

 

Công văn 4857/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 4 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4857/VPCP-ĐMDN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4857/VPCP-ĐMDN
V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong tháng 4 năm 2020

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Về báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại công văn số 0728/PTM-KHTH ngày 26 tháng 5 năm 2020 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ trong tháng 4 năm 2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Các cơ quan theo chức năng, thẩm quyền xem xét, xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp tại Báo cáo số 728/PTM-KHTH ngày 26/5/2020 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; kịp thời báo cáo các cấp những vấn đề vượt thẩm quyền để khai thông nguồn lực, thúc đẩy đầu tư.

2. Đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam định kỳ hàng tháng/quý/năm tổng hợp các kiến nghị của doanh nghiệp theo nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị quyết số 35/2016/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ (bao gồm cả kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia); phân loại các kiến nghị theo nhóm nội dung cần xử lý, giải quyết; trên cơ sở đó, đề xuất sáng kiến, giải pháp cụ thể nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b). Trung Anh

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4857/VPCP-ĐMDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 17/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4857/VPCP-ĐMDN

46

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
449802