• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 4860/VPCP-KGVX năm 2015 về xây dựng tiêu chí xác định và cơ chế, chính sách đối với trường đại học trọng điểm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4860/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4860/VPCP-KGVX
V/v xây dựng tiêu chí xác định và cơ chế, chính sách đối với trường đại học trọng điểm

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về việc xây dựng trường đại học trọng điểm trong hệ thống giáo dục quốc dân, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất tiêu chí xác định và các cơ chế, chính sách đối với trường đại học trọng điểm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thời gian tới, trong khi chưa ban hành được tiêu chí xác định và cơ chế, chính sách đối với các trường đại học trọng điểm thì tạm dừng việc xem xét, công nhận bổ sung thêm các trường đại học vào danh sách trường đại học trọng điểm hiện đã có.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, NV;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, TTK HĐGD, các Vụ: TH, PL;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b). QT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4860/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 25/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4860/VPCP-KGVX

356

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279801