• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật khoáng sản


 

Công văn 4876/BCT-CN năm 2019 về gửi mẫu khoáng sản ra nước ngoài để phân tích, kiểm nghiệm do Bộ Công thương ban hành

Tải về Công văn 4876/BCT-CN
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4876/BCT-CN
V/v gửi mẫu khoáng sản ra nước ngoài để phân tích, kiểm nghiệm

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo

Trả lời Văn bản số 568-2019/CV-NPM ngày 20 tháng 6 năm 2019 và số 569-2019/CV-NPM ngày 20 tháng 6 năm 2019 của Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo về việc gửi một số mẫu quặng thô, mẫu tinh quặng và các sản phẩm đi kèm ra nước ngoài để phân tích, kiểm nghiệm; trên cơ sở ý kiến giải trình tại các Văn bản số 293A-2019/CV-NPM ngày 28 tháng 6 năm 2019, số 293B-2019/CV-NPM ngày   tháng 6 năm 2019, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép khai thác mỏ quặng Vonfram - đa kim Núi Pháo, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên số 1710/GP-BTNMT ngày 21 tháng 9 năm 2010. Việc Công ty đã kết hợp với các đối tác: [1] Công ty ANSTO tại New Illawarra Rd, Lucas Heights NSW 2234, Australia; [2] Công ty ALS tại Perth, Australia phân tích mẫu quặng để xác định đặc tính, thành phần hóa học của khoáng vật làm cơ sở cho việc nghiên cứu, áp dụng các công nghệ mới, hiện đại vào sản xuất là cần thiết.

2. Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 12/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012 quy định về xuất khẩu khoáng sản, Bộ Công Thương đồng ý để Công ty TNHH Khai thác, chế biến khoáng sản Núi Pháo tiến hành gửi các mẫu khoáng vật có nguồn gốc khai thác từ mỏ quặng Vonfram - đa kim Núi Pháo, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đến các đối tác nêu trên để phân tích, kiểm nghiệm bao gồm: [1] 06 mẫu tinh quặng và các sản phẩm đi kèm (tổng khối lượng 99,6 kg) sang Phòng thí nghiệm ANSTO tại New Illawarra Rd, Lucas Heights NSW 2234, Australia. [2] 01 mẫu quặng thô (tổng khối lượng 500 kg) sang Phòng thí nghiệm ALS Metallurgy (Australia) (khối lượng và thành phần khoáng vật chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Trên đây là ý kiến của Bộ Công Thương, đề nghị Công ty TNHH Khai thác, chế biến khoáng sản Núi Pháo làm việc với cơ quan Hải quan để thực hiện việc xuất khẩu mẫu quặng theo đúng khối lượng, nguồn gốc, thành phần khoáng vật nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên;
- Lưu VT, CN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Thắng Hải

 

PHỤ LỤC

BẢNG THÀNH PHẦN CÁC MẪU KHOÁNG VẬT GỬI RA NƯỚC NGOÀI PHÂN TÍCH, KIỂM NGHIỆM
(Ban hành kèm theo Văn bản số: 4876/BCT-CN ngày     tháng 7 năm 2019 của Bộ Công Thương)

TT

Tên mẫu vật

Khối lượng (kg)

Hàm lượng

I

Mẫu tinh quặng và các sản phẩm đi kèm

1

Cu Con (Tinh quặng đồng)

16,6

Bi*~ 0.707%, CaF2* ~ 1.25%, Cu*~ 21.8%, Fe*~ 33.2%, P* <0.010 %, S*~ 35.7%; SiO2*~ 1.552%, WO3* <0.01, Au*~ 3.31PPM

2

Bi Con (Tinh quặng Bismuth)

16,6

Bi*~ 9.352%, CaF2* ~ 1.91%, Cu*~ 3.391%, Fe*~ 39.6%, P* <0.010%, S*~31.2%; SiO2*- 3.517%, WO3*~ 0.05, Au*~ 9.19PPM

3

CaF2 Con (Tinh quặng Florit)

16,6

Bi* <0.010%, CaF2* >98.00%, Cu* <0.010%, Fe*~ 0.367%, P* <0.010%, S*~ 0.033%; SiO2*~ 0.905%,WO3*~ 0.14PPM

4

WO3 Con (Tinh Quặng)

16,6

Bi*~ 0.068%, CaF2*~ 16.90%, Cu*~ <0.01%, Fe*~ 5.688%, P*~ 0.101%, S*~ 1.902%, SiO2~ 6.336%, WO3*~ 50.91%, Au*~ 0.14PPM

5

WO3 HIMS (Sản phẩm WO3 tuyển từ cường độ thấp)

16,6

Bi*~ 0.040%, CaF2*~ 1.90%, Cu* <0.010%, Fe*~ 25.1%, Mn* ~ 1.046%, P2O5*~ 0.030%, S*~ 3.098%, SiO2*~ 33.6%, WO3*~ 4.680%, Au*~ 0.10PPM

6

WO3 LIMS (Sản phẩm WO3 tuyển từ cường độ cao)

16,6

Bi*~ 0.030%, CaF2*~ 3.54%, Cu*- 0.010%, Fe*- 59.9%, Mn*~ 0.363%, P2O5*- 0.020%, S*~ 2.949%, SiO2*~ 6.530%, WO3*- 0.560%, Au*~ 0.05PPM

 

Tổng khối lượng

99,6

 

II

Mẫu quặng thô

1

Medium Grade ore (Quặng hàm lượng trung bình)

500

Cu*~ 0.288%, WO3*~0.47%, Bi*~ 0.173%, CaF2*~ 18,20%, Fe*~ 29,3%, S*~ 14.4%, SiO2*~19,8%

 

Tổng khối lượng

500

 

 

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012 quy định về xuất khẩu khoáng sản
...
4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau: “Điều 6. Trường hợp cá biệt

1. Đối với khoáng sản chuyển ra nước ngoài để phân tích, nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ: Doanh nghiệp có văn bản gửi Bộ Công Thương, kèm theo hồ sơ liên quan: Báo cáo về sự cần thiết phân tích, nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ; Phương án xử lý đối với sản phẩm sau khi nghiên cứu, thử nghiệm; Hợp đồng hoặc văn bản hợp tác nghiên cứu thử nghiệm, chuyển giao công nghệ; Hồ sơ chứng minh nguồn gốc khoáng sản.

2. Các trường hợp sau đây

a) Sản phẩm khoáng sản đã qua chế biến nhưng không thể đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu theo quy định.

b) Sản phẩm khoáng sản tồn kho của các mỏ có giấy phép khai thác nhưng đã hết hiệu lực mà không trái với quy định tại Khoản 3, Điều 58 Luật Khoáng sản.

c) Sản phẩm khoáng sản không thuộc danh Mục tại Phụ lục 1 Thông tư này, nhưng hiện tại trong nước không có nhu cầu tiêu thụ.

d) Sản phẩm khoáng sản xuất khẩu để đối lưu nhập khẩu hàng hóa cần thiết cho nhu cầu sản xuất trong nước.

đ) Khoáng sản nhập khẩu để tiêu thụ trong nước nhưng không tiêu thụ hết. Đối với các trường hợp nêu tại Điểm a, b, c, d Khoản này phải được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có khoáng sản khai thác, chế biến kiểm tra thực tế và có văn bản gửi Bộ Công Thương xem xét, giải quyết.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết đối với từng trường hợp cụ thể.”

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4876/BCT-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Đỗ Thắng Hải
Ngày ban hành: 08/07/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4876/BCT-CN

234

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
420062