• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 4877/BKHCN-KHTH năm 2014 hướng dẫn nội dung kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2015 của các Bộ, ngành do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tải về Công văn 4877/BKHCN-KHTH
Bản Tiếng Việt

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4877/BKHCN-KHTH
V/v: Hướng dẫn nội dung kế hoạch KH&CN năm 2015 của các Bộ, ngành.

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương các Hội, Đoàn thể;
- Cơ quan khác ở trung ương.

 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 78/2014/QH13 ngày 10/11/2014 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị quyết số 79/2014/QH13 ngày 14/11/2014 của Quốc hội về phân bổ NSTW năm 2015 Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Công văn số 18598/BTC-NSNN ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về danh mục và kinh phí chi tiết NSNN dành cho khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2015, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn nội dung kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2015 của Quý Cơ quan theo Biểu và các Phụ lục đính kèm và lưu ý Quý Cơ quan trong việc thực hiện kế hoạch KH&CN năm 2015 như sau:

1. Kinh phí chi lương và hoạt động bộ máy của các tổ chức KH&CN công lập năm 2015 (nếu có) được thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25/8/2014 giữa Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ và Công văn số 4079/BKHCN-TCCB ngày 06/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức KH&CN công lập. Tổng kinh phí để thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức KH&CN công lập được phê duyệt theo tổng mức dự toán đã được giao cho Quý Cơ quan năm 2015.

2. Trên cơ sở hướng dẫn các nội dung chi tiết tại Biểu và các Phụ lục đính kèm công văn này, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý Cơ quan giao nhiệm vụ và dự toán kinh phí KH&CN năm 2015 cho các đơn vị trực thuộc; Thông báo bằng văn bản cho Bộ Khoa học và Công nghệ ngay sau khi giao từng đợt cho đơn vị trực thuộc về kế hoạch phân bổ kinh phí, danh mục các đề tài, dự án KH&CN cấp Bộ được duyệt, danh mục các tổ chức KH&CN được hỗ trợ tăng cường năng lực nghiên cứu và sửa chữa xây dựng nhỏ; đôn đốc các đơn vị trực thuộc hoàn tất các thủ tục theo quy định để có thể triển khai các nội dung kế hoạch KH&CN ngay từ đầu năm 2015. Thông báo bằng văn bản các công trình, dự án được giao kinh phí từ nguồn kinh phí đầu tư phát triển dành cho KH&CN triển khai thực hiện trong năm 2015.

Việc giao dự toán kinh phí KH&CN năm 2015 cho các đơn vị trực thuộc được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 3042/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015.

Đề nghị Quý Cơ quan phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2015.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

 

Biểu

NỘI DUNG KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2015 CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(Kèm theo công văn số 4877 /BKHCN-KHTH ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Tổng dự toán:                                                              16.220 triệu đồng

Để thực hiện các nhiệm vụ sau:

I. Hoạt động KHCN cấp Bộ:                                           16.220 triệu đồng

Bao gồm các nội dung chủ yếu, chi lương và hoạt động bộ máy của các tổ chức KH&CN; các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; tăng cường năng lực nghiên cứu, sửa chữa, xây dựng nhỏ cho các tổ chức KH&CN; hoạt động thông tin KHCN, công tác Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng, trong đó có nhiệm vụ thực hiện Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại, Sở hữu trí tuệ, Hợp tác quốc tế về KH&CN, thống kê KH&CN...

Trong đó bao gồm:

Chi Chương trình trọng điểm cấp Bộ                                            700 tr.đ

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4877/BKHCN-KHTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ   Người ký: Nguyễn Quân
Ngày ban hành: 30/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4877/BKHCN-KHTH

402

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
263037