• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Công văn 4881/LĐTBXH-TCCB năm 2016 thông báo danh mục vị trí việc làm được Bộ Nội vụ phê duyệt do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 4881/LĐTBXH-TCCB
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4881/LĐTBXH-TCCB
V/v thông báo danh mục vị trí việc làm được Bộ Nội vụ phê duyệt

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị hành chính thuộc Bộ

Thực hiện Quyết định số 1696/QĐ-BNV ngày 28/6/2016 của Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Căn cứ nội dung Quyết định, Bộ thông báo danh mục vị trí việc làm của các đơn vị đã được Bộ Nội vụ phê duyệt và yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm theo danh mục đã được duyệt, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức thuộc phạm vi quản lý.

Các đơn vị tải Quyết định số 1696/QĐ-BNV ngày 28/6/2016 của Bộ Nội vụ trên cổng thông tin điện tử của Bộ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng (để b/c);
- TT Doãn Mậu Diệp (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử của Bộ;
- Lưu VT, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trịnh Minh Chí

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4881/LĐTBXH-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Trịnh Minh Chí
Ngày ban hành: 05/12/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4881/LĐTBXH-TCCB
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
333096