• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 4881/TCHQ-GSQL năm 2013 thủ tục nhập khẩu thực phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 4881/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4881/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục nhập khẩu thực phẩm

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được thông tin phản ảnh từ một số doanh nghiệp về việc khi làm thủ tục nhập khẩu thực phẩm, doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan hải quan bản công bố hợp quy hoặc bản công bố phù hợp quy định về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu.

Về việc này, ngày 30/5/2013, Cục Giám sát quản lý về hải quan đã có công văn số 475/GSQL-GQ1 trả lời Cục Hải quan TP.HCM nhưng chưa nêu rõ doanh nghiệp phải nộp bản đăng ký công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp với quy định về an toàn thực phẩm cho cơ quan chức năng nào.

Để giải quyết vướng mắc trên, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 38, điểm b khoản 1 Điều 40 Luật An toàn thực phẩm; khoản 1 Điều 3 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 và khoản 6 Điều 20 Nghị định 94/2012 ngày 12/11/2012 của Chính phủ; khoản 2 Điều 6 Thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 và khoản 1 Điều 7 Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 9/11/2012 của Bộ Y tế (đối với thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế) thì doanh nghiệp nộp bản đăng ký công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho cơ quan chức năng thuộc các Bộ quản lý an toàn thực phẩm.

2. Hiện tại Luật An toàn thực phẩm và các văn bản dẫn trên không có nội dung quy định cụ thể doanh nghiệp phải nộp hoặc xuất trình cho cơ quan hải quan các loại giấy tờ sau đây:

- Bản xác nhận đã đăng ký công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (của cơ quan chức năng);

- Bản công bố hợp quy, công bố phù hợp an toàn thực phẩm (của doanh nghiệp);

- Các giấy tờ chứng nhận khác đối với thực phẩm trước khi nhập khẩu (của tổ chức chứng nhận).

Do đó, cơ quan hải quan không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp hoặc xuất trình loại giấy tờ này khi làm thủ tục nhập khẩu.

3. Hồ sơ doanh nghiệp phải nộp, xuất trình cho cơ quan hải quan khi nhập khẩu thực phẩm thực hiện theo quy định tại Điều 40 Luật An toàn thực phẩm, Thông tư số 194/2010/TT-BTC và Thông tư số 196/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính, theo đó đối với thực phẩm nhập khẩu phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm được đưa về kho bảo quản khi có đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm và chỉ được thông quan khi có xác nhận kết quả kiểm tra thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu. Việc doanh nghiệp phải nộp các giấy tờ khác nêu tại điểm 2 công văn này đối với thực phẩm nhập khẩu sẽ thực hiện khi các Bộ có chức năng quản lý an toàn thực phẩm có quy định cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị thực hiện thống nhất.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL (02)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Điều 20. Nhập khẩu rượu

...

6. Rượu nhập khẩu phải được đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước khi nhập khẩu và phải được cấp “Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu” đối với từng lô hàng theo các quy định hiện hành.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 40. Trình tự, thủ tục và phương thức kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu

1. Trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu được thực hiện theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định sau đây:

a) Chỉ được đưa về kho bảo quản chờ hoàn thành việc thông quan khi có giấy đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm;

b) Chỉ được thông quan khi có xác nhận kết quả kiểm tra thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu.

2. Phương thức kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu bao gồm:

a) Kiểm tra chặt;

b) Kiểm tra thông thường;

c) Kiểm tra giảm.

3. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công thương quy định cụ thể cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm, việc áp dụng phương thức kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 6. Yêu cầu về quản lý đối với phụ gia thực phẩm

...

2. Phụ gia thực phẩm phải được công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm trước khi sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng phụ gia để sản xuất, chế biến thực phẩm.

Trình tự, thủ tục công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm thực hiện theo Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Bộ Y tế về hướng dẫn việc công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 7. Thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký và cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

1. Bộ Y tế giao Cục An toàn thực phẩm thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký; cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy (sau đây gọi tắt là Giấy tiếp nhận), Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (sau đây gọi tắt là Giấy xác nhận) đối với: thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, các sản phẩm nhập khẩu là thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm; xác nhận bằng văn bản đối với sản phẩm nhập khẩu (trừ thực phẩm chức năng) chỉ nhằm phục vụ sản xuất trong nội bộ doanh nghiệp, kinh doanh trong siêu thị, khách sạn bốn sao trở lên.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 3. Công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

1. Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm) đã có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố hợp quy và đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 38. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu

1. Thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu phải tuân thủ các điều kiện tương ứng quy định tại Chương III của Luật này và các điều kiện sau đây:

a) Phải được đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi nhập khẩu;

b) Phải được cấp “Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu” đối với từng lô hàng của cơ quan kiểm tra được chỉ định theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.

...

Điều 40. Trình tự, thủ tục và phương thức kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu

1. Trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu được thực hiện theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định sau đây:

...

b) Chỉ được thông quan khi có xác nhận kết quả kiểm tra thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4881/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 21/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4881/TCHQ-GSQL

417

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204884