• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 489/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 góp ý kiến cấp Giấy chứng nhận đầu tư nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ trong Công ty TNHH Witgang Việt Nam, chuyển doanh nghiệp thành 100% vốn nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 489/BKHĐT-ĐTNN
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 489/BKHĐT-ĐTNN
V/v góp ý kiến cấp GCNĐT nhà ĐTNN nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ trong Công ty TNHH Witgang Việt Nam, chuyển DN thành 100% vốn nước ngoài

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 4795/KH&ĐT-ĐTNN ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đề nghị góp ý kiến cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án gắn với thành lập Công ty TNHH Witgang Việt Nam do Nhà đầu tư Việt Nam chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho Nhà đầu tư nước ngoài, chuyển doanh nghiệp thành 100% vốn nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về việc chuyển nhượng vốn:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, nhà đầu tư khi góp vốn, mua cổ phần phải: thực hiện các quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên về tỷ lệ góp vốn, hình thức đầu tư và lộ trình mở cửa thị trường; tuân thủ các quy định về điều kiện tập trung kinh tế của pháp luật về cạnh tranh và pháp luật về doanh nghiệp; đáp ứng điều kiện đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

Theo quy định tại điểm h Khoản 1 Điều 64 Luật Doanh nghiệp, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác. Theo đó, Bà Nguyễn Phương Thảo (quốc tịch Việt Nam) là chủ sở hữu Công ty TNHH Witgang Việt Nam chuyển nhượng toàn bộ phần vốn điều lệ của công ty cho Nhà đầu tư nước ngoài là Côns ty Witgang Agricultural&Landscape Limited (Hồng Kông) là không trái với quy định nêu trên.

Hồ sơ, thủ tục đối với Nhà đầu tư nước ngoài mua lại doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

2. Ngành nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động sau khi chuyển nhượng:

- Mục tiêu thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn và quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán buôn, bán lẻ) các mặt hàng phân bón, thuốc trừ côn trùng, sơn, máy móc, thiết bị... (mã HS kèm theo hồ sơ) là không trái với quy định và lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương.

- Mục tiêu “dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan” không nằm trong quy định và lộ trình thực hiện cam kết gia nhập WTO của Việt Nam (Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam trong WTO).

- Mục tiêu “kiểm tra và phân tích kỹ thuật mẫu đất, cát nước” (CPC 8676) là không hạn chế hiện diện thương mại theo quy định tại Biểu cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO nhưng vì lý do an ninh quốc gia, việc tiếp cận một số khu vực địa lý có thể hạn chế.

Với mục tiêu hoạt động nêu trên, khi xem xét cấp Giấy chứng nhận đầu tư, đề nghị căn cứ ý kiến của các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ về việc đáp ứng các điều kiện đối với ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

2. Lưu ý vấn đề sau:

Công ty TNHH Witgang Việt Nam sau khi nhận góp vốn, mua cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài thì phải thực hiện báo cáo theo quy định tại Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

3. Các vấn đề khác của dự án, đề nghị Quý Sở xem xét, thẩm tra theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Quý Sở để tham khảo, nghiên cứu và trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Vụ GS&TĐĐT;
- Lưu VT, ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng

 

Điều 10. Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp

...

2. Nhà đầu tư khi góp vốn, mua cổ phần, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp tại Việt Nam phải: thực hiện các quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên về tỷ lệ góp vốn, hình thức đầu tư và lộ trình mở cửa thị trường; tuân thủ các quy định về điều kiện tập trung kinh tế của pháp luật về cạnh tranh và pháp luật về doanh nghiệp; đáp ứng điều kiện đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 64. Quyền của chủ sở hữu công ty

1. Chủ sở hữu công ty là tổ chức có các quyền sau đây:

...

h) Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 56. Thủ tục đầu tư trực tiếp theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp

Nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp tại Việt Nam quy định tại Điều 10 Nghị định này thực hiện thủ tục như sau:

...

4. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài sáp nhập, mua lại doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam thì thực hiện thủ tục đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định tại Nghị định này. Hồ sơ sáp nhập, mua lại doanh nghiệp gồm:

a) Văn bản đề nghị sáp nhập, mua lại doanh nghiệp gồm các nội dung: tên, địa chỉ và người đại diện của nhà đầu tư nước ngoài sáp nhập, mua lại doanh nghiệp; tên, địa chỉ, người đại diện, vốn điều lệ và lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp bị sáp nhập, mua lại; tóm tắt thông tin về nội dung sáp nhập, mua lại doanh nghiệp; đề xuất (nếu có);

b) Quyết định của hội đồng thành viên hoặc của chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc của đại hội đồng cổ đông về việc bán doanh nghiệp;

c) Hợp đồng sáp nhập, mua lại doanh nghiệp bao gồm những nội dung chủ yếu sau: tên, địa chỉ, trụ sở chính của doanh nghiệp bị sáp nhập, mua lại; thủ tục và điều kiện sáp nhập, mua lại doanh nghiệp; phương án sử dụng lao động; thủ tục, điều kiện và thời hạn chuyển giao tài sản, chuyển vốn, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập, mua lại; thời hạn thực hiện việc sáp nhập, mua lại; trách nhiệm của các bên;

d) Điều lệ của doanh nghiệp bị sáp nhập, mua lại;

đ) Dự thảo Điều lệ của doanh nghiệp sau khi được phép sáp nhập, mua lại (nếu có sự thay đổi).

e) Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài gồm: bản sao quyết định thành lập hoặc giấy tờ có giá trị tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức kinh tế; bản sao hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 489/BKHĐT-ĐTNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Đỗ Nhất Hoàng
Ngày ban hành: 28/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 489/BKHĐT-ĐTNN

293

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271832