• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Công văn 4894/VPCP-KTN năm 2013 báo cáo Quốc hội tình hình quản lý, sử dụng đất của các nông, lâm trường quốc doanh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4894/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4894/VPCP-KTN
V/v báo cáo Quốc hội về tình hình quản lý, sử dụng đất của các nông, lâm trường quốc doanh

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 2008/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30 tháng 5 năm 2013 về việc báo cáo Quốc hội tình hình quản lý, sử dụng đất của các nông, lâm trường quốc doanh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội tình hình quản lý, sử dụng đất của các nông, lâm trường quốc doanh như dự thảo gửi kèm công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng, Cổng TTĐT, các Vụ PL, V.III, TH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4894/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 18/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4894/VPCP-KTN

224

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
194563