• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 4903/TCHQ-GSQL năm 2013 về thủ tục hải quan đối với xăng dầu tạm nhập tái xuất tại kho ngoại quan Vân Phong do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 4903/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4903/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với xăng dầu TNTX tại kho ngoại quan Vân Phong

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
(đ/c: số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 1086/PLX-XNK ngày 19/08/2013 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về địa điểm làm thủ tục hải quan:

Căn cứ quy định tại điểm 2 công văn số 5883/BTC-TCHQ ngày 09/05/2011; Điều 8 Thông tư số 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010 của Bộ Tài chính thì đối với các lô hàng xăng dầu gửi tại kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong khi làm thủ tục tạm nhập tái xuất, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam được thực hiện thủ tục tạm nhập tại Chi cục Hải quan Vân Phong/tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu nơi thương nhân có hệ thống kho nội địa chứa xăng dầu tạm nhập và thực hiện thủ tục tái xuất tại Chi cục Hải quan Vân Phong/Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu nơi thương nhân có hệ thống kho nội địa chứa xăng dầu xuất khẩu, tái xuất/Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất.

2. Về thủ tục hải quan:

- Thủ tục hải quan cho các lô hàng xăng dầu tạm nhập mở tại Chi cục Hải quan Vân Phong-Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 26 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP; điểm d, khoản 4, Điều 55 Thông tư số 194/2010/TT-BTC; Điều 4 Thông tư số 165/2010/TT-BTC.

- Thủ tục hải quan cho các lô hàng xăng dầu tái xuất (đã làm thủ tục tạm nhập nêu trên) mở tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu nơi thương nhân có hệ thống kho nội địa chứa xăng dầu xuất khẩu, tái xuất thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 165/2010/TT-BTC.

- Thủ tục xuất kho ngoại quan Vân Phong thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 88/2013/TT-BTC ngày 28/06/2013 của Bộ Tài chính.

- Chi cục Hải quan Vân Phòng - Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa và Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tái xuất có trách nhiệm phối hợp trong việc theo dõi, giám sát để đảm bảo lô hàng xăng được tái xuất, thanh khoản theo đúng quy định của pháp luật.

- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đảm bảo thời hạn bơm xăng dầu tạm nhập từ kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong lên phương tiện vận tải vận chuyển xăng dầu tạm nhập trong hiệu lực của tờ khai nhập khẩu (tạm nhập) theo quy định tại khoản 11, Điều 1 Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/06/2005.

Tổng cục Hải quan trả lời để Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Điều 4. Hồ sơ hải quan

1. Chứng từ phải nộp:

- Tờ khai hải quan: 02 bản chính;

- Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng mua bán hàng hóa: 01 bản sao;

- Vận tải đơn: 01 bản sao;

- Hóa đơn thương mại: 01 bản chính;

- Nộp lần đầu khi làm thủ tục các giấy tờ sau:

+ Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu do Bộ Công Thương cấp: 01 bản sao;

+ Bản hạn mức nhập khẩu xăng dầu tối thiểu hàng năm do Bộ Công Thương cấp: 01 bản sao (áp dụng đối với xăng dầu nhập khẩu);

- Chứng thư giám định khối lượng: 01 bản chính.

- Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu hoặc đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu: 01 bản chính.

2. Chứng từ (bản chính) xuất trình khi Chi cục Hải quan yêu cầu:

- Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu do Bộ Công Thương cấp;

- Bản hạn mức nhập khẩu xăng dầu tối thiểu hàng năm do Bộ Công Thương cấp;

- Hợp đồng mua bán;

- Vận tải đơn.

3. Thời hạn thương nhân nộp các chứng từ cho Chi cục Hải quan:

Các chứng từ nêu trên phải nộp khi đến làm thủ tục đăng ký tờ khai hải quan, trừ các chứng từ sau:

3.1. Chứng thư giám định khối lượng: phải nộp trong thời gian 8 giờ làm việc kể từ khi bơm xong xăng, dầu từ phương tiện vận tải lên kho, bồn, bể hoặc lên phương tiện vận tải khác trong nội địa.

3.2. Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu: phải nộp trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ khi bơm xong xăng dầu từ phương tiện vận tải lên kho, bồn, bể hoặc lên phương tiện vận tải khác trong nội địa.

3.3. Hóa đơn thương mại: Trường hợp chưa có bản chính, thương nhân phải nộp bản fax (của bản chính) hoặc bản Telex trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan; giám đốc (hoặc người được giám đốc ủy quyền) doanh nghiệp ký xác nhận và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của bản fax hoặc bản Telex này. Trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn nộp chậm không quá 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2, Điều 9 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

3.4. Khi đăng ký tờ khai hải quan vì lý do chưa có hóa đơn thương mại (bản chính), Hải quan thu thuế theo tự khai báo của thương nhân. Khi thương nhân nộp hóa đơn thương mại (bản chính) nếu có sự thay đổi so với khai báo hải quan thì thương nhân khai bổ sung số tiền thuế phải nộp theo đúng quy định, công chức hải quan kiểm tra, đối chiếu với khai báo trên tờ khai, nếu có sự thay đổi thì công chức hải quan điều chỉnh số thuế phải nộp theo đúng quy định của pháp luật, không xử phạt vi phạm.

3.5. Trường hợp xăng dầu nhập khẩu và tạm nhập khẩu có chung một (01) hoá đơn thương mại (bản chính) thì Chi cục Hải quan chấp thuận cho thương nhân nộp hoá đơn thương mại bản chính để lưu vào hồ sơ nhập khẩu kinh doanh; hoá đơn thương mại bản copy hoặc sao y bản chính của thương nhân lưu vào hồ sơ tạm nhập, trên tờ khai tạm nhập ghi rõ: hóa đơn thương mại bản chính đã lưu vào hồ sơ nhập khẩu xăng, dầu theo tờ khai hải quan số ...... ngày…. tháng …. năm…..

3.6. Trường hợp thực hiện thủ tục hải quan điện tử thì nộp hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan điện tử.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
2. Đối với nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo loại hình kinh doanh thì không được chuyển cửa khẩu, thủ tục hải quan thực hiện tại Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan:

...

11. Khoản 1 và khoản 2 Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Hàng hoá nhập khẩu được thực hiện trước ngày hàng hoá đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hàng hoá đến cửa khẩu; tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục hải quan trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày đăng ký;

2. Hàng hoá xuất khẩu được thực hiện chậm nhất là 08 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh; tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục hải quan trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày đăng ký;”

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 10. Thủ tục hải quan đối với xăng dầu, nguyên liệu và xăng dầu sau khi pha chế từ kho Vân Phong đưa vào nội địa, các khu phi thuế quan

1. Người khai hải quan thực hiện thủ tục nhập khẩu xăng dầu, nguyên liệu và xăng dầu sau pha chế theo quy định đối với từng loại hình tương ứng, sau đó chủ kho thực hiện thủ tục xuất kho Vân Phong.

2. Trường hợp xăng dầu, nguyên liệu và xăng dầu sau pha chế trong kho Vân Phong làm thủ tục nhập khẩu vào nội địa nhiều lần thì hồ sơ hải quan đối với từng lần nhập khẩu được chấp nhận bộ chứng từ bản sao (gồm vận đơn, bản kê chi tiết hàng hóa, giấy chứng nhận xuất xứ) có đóng dấu xác nhận của Chi cục Hải quan Vân Phong, bản chính của các chứng từ do Chi cục Hải quan Vân Phong lưu.

3. Chi cục Hải quan Vân Phong giám sát việc xuất xăng dầu, nguyên liệu và xăng dầu sau pha chế ra khỏi kho Vân Phong và xác nhận trên tờ khai hàng hoá nhập, xuất kho Vân Phong.

4. Người khai hải quan đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu và nộp đủ thuế theo quy định đối với xăng dầu, nguyên liệu và xăng dầu sau pha chế ra khỏi kho Vân Phong nhập khẩu vào nội địa tại Chi cục Hải quan nơi thương nhân có hệ thống kho chứa xăng dầu trong nội địa.

5. Thủ tục vận chuyển xăng dầu, nguyên liệu từ kho Vân Phong đến Chi cục Hải quan nơi mở tờ khai nhập khẩu áp dụng thủ tục đối với hàng chuyển cửa khẩu.

6. Hồ sơ, thủ tục hải quan thực hiện theo các quy định tại chương II Thông tư số 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để gia công xuất khẩu xăng dầu và hướng dẫn thêm như sau:

a) Đơn đề nghị chuyển xăng dầu, nguyên liệu, xăng dầu sau pha chế tại kho Vân Phong nhập khẩu vào nội địa (theo mẫu số 22-ĐCCK/2010 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính);

* Trường hợp thương nhân làm thủ tục lần đầu tại Chi cục Hải quan thì nộp thêm các giấy tờ sau:

b) Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu do Bộ Công Thương cấp: 01 bản chụp có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp;

c) Bản hạn mức nhập khẩu xăng dầu tối thiểu hàng năm do Bộ Công Thương cấp (đối với xăng dầu nhập khẩu): 01 bản chụp có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp;

7. Trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi người khai hải quan đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đưa vào nội địa, khu phi thuế quan:

a) Khi đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu

a1) Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ theo quy định tại khoản 6 Điều này;

a2) Thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu đối với xăng dầu, nguyên liệu và xăng dầu sau pha chế từ kho Vân Phong đưa vào nội địa.

b) Khi lô hàng chuyển đến

b1) Tiếp nhận hồ sơ của lô hàng và lô hàng do chủ hàng chuyển đến;

b2) Kiểm tra Biên bản bàn giao, kiểm tra niêm phong hồ sơ và lô hàng, đối chiếu hồ sơ lưu, yêu cầu giám định lại khi có nghi vấn; xác nhận và hồi báo cho Chi cục Hải quan Vân Phong;

c) Mỗi quý, vào ngày 05 tháng đầu tiên của quý tiếp theo, Chi cục Hải quan nơi người khai hải quan đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu xăng dầu, nguyên liệu và xăng dầu sau pha chế từ kho Vân Phong phối hợp với Chi cục Hải quan Vân Phong để thực hiện việc đối chiếu thanh khoản các bộ hồ sơ của các lô hàng liên quan.

8. Trách nhiệm của Chi cục Hải quan Vân Phong:

a) Hướng dẫn chủ hàng liên hệ với Chi cục Hải quan quy định tại khoản 4 của Điều này để đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu và làm thủ tục hải quan, nộp đủ thuế theo quy định.

b) Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ do Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu chuyển đến;

c) Giám sát việc xuất xăng dầu, nguyên liệu và xăng dầu sau pha chế ra khỏi kho Vân Phong và xác nhận trên tờ khai hàng hoá nhập, xuất kho ngoại quan;

d) Niêm phong hồ sơ liên quan, niêm phong lô hàng, lập biên bản bàn giao, giao cho chủ hàng để chủ hàng chuyển đến Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan cho xăng dầu, nguyên liệu và xăng dầu sau pha chế từ kho Vân Phong đưa vào tiêu thụ nội địa;

đ) Lập Biên bản bàn giao hàng chuyển cửa khẩu: 02 bản (theo mẫu số 21/BBBG-CCK/2010 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu);

e) Vào ngày làm việc cuối cùng mỗi tháng, Chi cục Hải quan Vân Phong báo cáo Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa về xăng dầu, nguyên liệu và xăng dầu sau pha chế từ kho Vân Phong.

9. Trách nhiệm của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa: Mỗi quý, vào ngày 05 tháng đầu tiên của quý tiếp theo, Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa căn cứ báo cáo của Chi cục Hải quan Vân Phong tổng hợp báo cáo Tổng cục Hải quan về xăng dầu, nguyên liệu và xăng dầu sau khi pha chế từ kho Vân Phong đưa vào nội địa.

10. Trách nhiệm của chủ kho, chủ hàng

a) Thực hiện giám định khối lượng, trọng lượng, chủng loại lô hàng; cơ quan có chức năng kiểm tra thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng lô hàng đối với những trường hợp phải giám định, kiểm tra;

b) Chủ hàng kê khai và nộp đầy đủ các loại thuế và lệ phí theo quy định;

c) Vào ngày làm việc cuối cùng mỗi tháng, chủ kho tổng hợp báo cáo Chi cục Hải quan Vân Phong về xăng dầu, nguyên liệu và xăng dầu sau pha chế từ kho Vân Phong.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 55. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra kho ngoại quan

...

4. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá từ kho ngoại quan nhập khẩu vào nội địa

...

d) Hải quan kho ngoại quan giám sát việc xuất hàng hoá ra khỏi kho ngoại quan và xác nhận trên tờ khai hàng hoá nhập/xuất kho ngoại quan.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 26. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra kho ngoại quan

...

2. Hàng hoá đưa ra khỏi kho ngoại quan:

...

b) Đối với hàng hoá nhập khẩu vào thị trường Việt Nam:

- Hàng hoá từ nước ngoài gửi kho ngoại quan được chuyển quyền sở hữu, hàng hoá gửi kho ngoại quan được Cục Hải quan thanh lý, nếu nhập khẩu vào thị trường Việt Nam phải làm thủ tục hải quan như đối với hàng hoá nhập khẩu khác theo quy định;

- Thời điểm nhập khẩu thực tế hàng hoá là thời điểm cơ quan hải quan đăng ký tờ khai hải quan hàng nhập khẩu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 9. Hồ sơ hải quan

1. Hồ sơ hải quan đối với xuất khẩu xăng dầu:

1.1. Chứng từ phải nộp:

- Tờ khai hải quan: 02 bản chính;

- Hợp đồng bán hàng và phụ lục hợp đồng (nếu có): 01 bản sao;

- Hóa đơn thương mại: 01 bản chính;

- Văn bản nêu rõ nguồn hàng xuất khẩu (nguồn do thương nhân nhập khẩu hoặc mua của thương nhân đầu mối nhập khẩu hoặc lấy từ nguồn sản xuất, pha chế xăng dầu): 01 bản chính;

- Hợp đồng mua xăng dầu nếu mua xăng dầu của thương nhân được phép nhập khẩu xăng dầu: 01 bản sao;

- Văn bản xác nhận của Bộ Công Thương về đăng ký kế hoạch sản xuất và pha chế, nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất xăng dầu xuất khẩu: 01 bản sao;

- Tờ khai hải quan của lô hàng nhập khẩu: 01 bản sao;

- Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu: 01 bản sao;

- Chứng thư giám định về khối lượng, chủng loại (đối với trường hợp quy định tại điểm 6.2, khoản 6, Điều 2 Thông tư này): mỗi loại 01 bản chính.

1.2. Chứng từ (bản chính) xuất trình khi Hải quan yêu cầu:

- Tờ khai hải quan của lô hàng nhập khẩu;

- Hợp đồng mua xăng dầu nếu mua xăng dầu của thương nhân được phép nhập khẩu xăng dầu;

- Văn bản xác nhận của Bộ Công Thương về đăng ký kế hoạch sản xuất, nhập khẩu nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm xăng dầu.

2. Hồ sơ hải quan đối với tái xuất xăng dầu:

2.1. Chứng từ phải nộp:

- Tờ khai hải quan: 02 bản chính;

- Tờ khai hải quan của lô hàng tạm nhập: 01 bản sao;

- Hợp đồng bán hàng: 01 bản sao;

- Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu: 01 bản sao;

- Đối với trường hợp bán xăng dầu cho tàu biển quốc tịch nước ngoài neo đậu tại cảng biển, cảng sông quốc tế và tàu biển quốc tịch Việt Nam chạy tuyến quốc tế xuất cảnh, người khai hải quan phải nộp thêm:

+ Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân kinh doanh dịch vụ cung ứng tàu biển / hợp đồng đại lý với thương nhân cung ứng tàu biển: 01 bản sao (nộp lần đầu);

+ Đơn đặt hàng (order) của thuyền trưởng / chủ tàu / đại lý chủ tàu (trường hợp không có hợp đồng bán hàng thì thương nhân không phải nộp hợp đồng bán hàng theo quy định tại điểm 2.1, khoản này): 01 bản chính hoặc bản fax có xác nhận của Giám đốc hoặc người được uỷ quyền ký xác nhận, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của chứng từ;

- Chứng thư giám định về chủng loại (đối với trường hợp quy định tại điểm 6.2, khoản 6, Điều 2 Thông tư này): 01 bản chính.

2.2. Chứng từ (bản chính) xuất trình khi Hải quan yêu cầu:

- Tờ khai hải quan của lô hàng tạm nhập.

2.3. Đối với tàu biển quốc tịch Việt Nam chạy tuyến quốc tế xuất cảnh: mỗi lần thương nhân bán xăng dầu chỉ được bán đúng lượng xăng dầu theo đơn đặt hàng của thuyền trưởng / chủ tàu / đại lý chủ tàu; lượng xăng dầu đề nghị mua trong đơn đặt hàng phải phù hợp với định mức cho một chuyến hành trình nước ngoài; thuyền trưởng / chủ tàu / đại lý chủ tàu có văn bản cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về định mức xăng dầu đề nghị mua gửi Chi cục Hải quan.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 8. Địa điểm làm thủ tục hải quan

Thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, tái xuất xăng dầu được thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu đã làm thủ tục nhập khẩu chính lô xăng dầu đó; hoặc tại Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất hoặc tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu nơi thương nhân có hệ thống kho nội địa chứa xăng dầu xuất khẩu, tái xuất.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4903/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 21/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4903/TCHQ-GSQL

117

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204998