• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 4921/TCHQ-PC năm 2013 vướng mắc xử lý chậm nộp tiền phạt do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 4921/TCHQ-PC
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4921/TCHQ-PC
V/v vướng mắc xử lý tiền chậm nộp tiền phạt VPHC

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai.

Trả lời công văn số 1453/HQĐNa-TXNK ngày 18/7/2013 về việc vướng mắc đối với tiền chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan ghi nhận và sẽ nghiên cứu, đề xuất hướng dẫn cụ thể nội dung vướng mắc này khi sửa đổi các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đồng Nai được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Hoàng Việt Cường - PTCT (để b/c);
-
Lưu: VT, PC (2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4921/TCHQ-PC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Văn Hải
Ngày ban hành: 22/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4921/TCHQ-PC

114

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205346