• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 4935/VPCP-QHĐP năm 2018 về xin ý kiến Thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4935/VPCP-QHĐP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4935/VPCP-QHĐP
V/v xin ý kiến Thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi:

Các Thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2873/BKHĐT-QLKKT ngày 04 tháng 5 năm 2018 về ban hành Quyết định của Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt có ý kiến như sau:

Các Thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia có ý kiến về phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo trước khi ban hành Quyết định.

Đề nghị các Thành viên Ban Chỉ đạo tham gia ý kiến gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 31 tháng 5 năm 2018 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo (dự thảo Quyết định, kế hoạch, bảng phân công nhiệm vụ kèm theo).

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Thành viên Ban Chỉ đạo biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trương Hòa Bình;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg Trương Hòa Bình, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, TCCV, KTTH, NC, CN, NN, KGVX;
- Lưu: VT, QHĐP (3b). Thg

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4935/VPCP-QHĐP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 26/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4935/VPCP-QHĐP

390

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
382949