• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Quản lý giết mổ vận chuyển gia súc gia cầm

 

Công văn 4938/BKHĐT-QLQH năm 2018 về quản lý hoạt động chăn nuôi và giết mổ động vật tập trung do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 4938/BKHĐT-QLQH
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4938/BKHĐT-QLQH
V/v trả lời kiến nghị của Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Sơn Hải

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Chăn nuôi Sơn Hải

Ngày 26/6/2018, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 6035/VPCP-ĐMDN gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu trả lời kiến nghị của Quý Công ty về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chăn nuôi và giết mổ tập trung trên địa bàn huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 còn phù hợp và cần thiết hay không (được đính kèm). Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 24/11/2017 và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Tại điểm d, khoản 1, Điều 59 Luật quy hoạch quy định các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ đã được quyết định hoặc phê duyệt hết hiệu lực chậm nhất là ngày 31/12/2018. Do vậy, Quy hoạch chi tiết chăn nuôi và giết mổ tập trung trên địa bàn huyện Cư Jut đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 (được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông phê duyệt tại Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 15/5/2018) là quy hoạch liên quan đến đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ sẽ hết hiệu lực chậm nhất là ngày 31/12/2018.

Đồng thời, tại khoản 3, Điều 57 Luật Quy hoạch đã sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 1, Điều 5; điểm b, khoản 1, Điều 76 Luật Thú y số 79/2015/QH13 nhằm đảm bảo các nguyên tắc cơ bản của công tác quy hoạch trong việc quản lý hoạt động chăn nuôi và giết mổ động vật tập trung.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời về kiến nghị của Quý Công ty./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính
phủ (để b/c);
- VCCI (để t
ng hợp);
- UBND tỉnh Đắk Nông;
- Lưu:
VT, QLQH. Qu

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tống Quốc Đạt

 

Điều 5. Chính sách của Nhà nước về hoạt động thú y

1. Trong từng thời kỳ, Nhà nước có chính sách cụ thể đầu tư, hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động sau đây:
...
b) Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc động vật, sản phẩm động vật; quy hoạch cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật theo hướng công nghiệp gắn với vùng chăn nuôi;

*Điểm này được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 3 Điều 57 Luật Quy hoạch 2017

Điều 57. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến hoạt động quy hoạch
...
3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thú y số 79/2015/QH13 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 5 như sau:

“b) Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc động vật, sản phẩm động vật; xây dựng mạng lưới cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật theo hướng công nghiệp gắn với vùng chăn nuôi;”;*
...
Điều 76. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây:
...
b) Chỉ đạo xây dựng quy hoạch giết mổ động vật tập trung và lập kế hoạch thực hiện việc giết mổ động vật tập trung;

*Điểm này được sửa đổi bởi Điểm d Khoản 3 Điều 57 Luật Quy hoạch 2017

Điều 57. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến hoạt động quy hoạch
...
3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thú y số 79/2015/QH13 như sau:
...
d) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 76 như sau:

“b) Chỉ đạo xây dựng mạng lưới cơ sở giết mổ động vật tập trung và lập kế hoạch thực hiện việc giết mổ động vật tập trung;”;*

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 57. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến hoạt động quy hoạch
...
3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thú y số 79/2015/QH13 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 5 như sau:

“b) Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc động vật, sản phẩm động vật; xây dựng mạng lưới cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật theo hướng công nghiệp gắn với vùng chăn nuôi;”;

b) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 9 như sau:

“b) Xây dựng quy hoạch vùng và cơ sở an toàn dịch bệnh động vật, tích hợp vào quy hoạch tỉnh và tổ chức thực hiện; xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật, chương trình giám sát, khống chế, thanh toán dịch bệnh động vật;”;

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 và khoản 4 Điều 40 như sau:

“3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc lập trạm kiểm dịch động vật tại đầu mối giao thông trên phạm vi cả nước.

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại khoản 3 Điều này quyết định thành lập và tổ chức thực hiện việc kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật của các trạm kiểm dịch động vật tại đầu mối giao thông trên địa bàn.”;

d) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 76 như sau:

“b) Chỉ đạo xây dựng mạng lưới cơ sở giết mổ động vật tập trung và lập kế hoạch thực hiện việc giết mổ động vật tập trung;”;

đ) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 76 như sau:

“a) Phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện mạng lưới cơ sở giết mổ động vật tập trung;”.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 59. Quy định chuyển tiếp

1. Các quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của pháp luật trước ngày Luật này có hiệu lực được thực hiện như sau:
...
d) Các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ đã được quyết định hoặc phê duyệt hết hiệu lực chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4938/BKHĐT-QLQH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Tống Quốc Đạt
Ngày ban hành: 19/07/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4938/BKHĐT-QLQH

334

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
394017