• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 498/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 498/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 498/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hải Dương.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4857/CT-Ktra2 ngày 05/12/2012 của Cục thuế tỉnh Hải Dương đề nghị hướng dẫn về thuế GTGT của Công ty TNHH Haatz Vina. Về vấn đề này, sau khi có ý kiến nhất trí của các Vụ Pháp chế, Chính sách thuế (Bộ Tài chính) và sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.8 Phụ lục 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ hướng dẫn về lập hoá đơn đối với một số trường hợp như sau:

"2.8. Tổ chức, cá nhân mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT.

Trường hợp người mua là đối tượng không có hoá đơn, khi trả lại hàng hoá, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập".

Tại khoản 5, Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ hướng dẫn đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT như sau:

"5. Cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khi chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết hoặc có số thuế GTGT nộp thừa.

Trường hợp cơ sở kinh doanh trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh giải thể không phát sinh thuế GTGT đầu ra của hoạt động kinh doanh chính theo dự án đầu tư thì không thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT. Trường hợp cơ sở kinh doanh đã được hoàn thuế cho dự án đầu tư thì phải truy hoàn số thuế đã được hoàn cho ngân sách nhà nước".

Căn cứ hướng dẫn trên và theo trình bày của Cục thuế tỉnh Hải Dương, trường hợp Công ty TNHH Haatz Vina ký hợp đồng với Công ty cổ phần Đại An thuê đất và hạ tầng khu công nghiệp để thực hiện dự án đầu tư, dự án đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản có phát sinh thuế GTGT đầu vào được Cục thuế tỉnh Hải Dương giải quyết hoàn thuế. Do dự án đầu tư không tiếp tục thực hiện nên ngày 12/6/2012 Công ty TNHH Haatz Vina và Công ty cổ phần Đại An có thoả thuận và đồng ý thanh lý hợp đồng thuê đất trước thời hạn, theo thỏa thuận thanh lý Công ty cổ phần Đại An trả lại số tiền tương ứng với giá trị còn lại của thời hạn thuê cho Công ty TNHH Haatz Vina thì đề nghị Cục thuế tỉnh Hải Dương hướng dẫn: căn cứ thỏa thuận thanh lý Hợp đồng giữa Công ty TNHH Haatz vina (bên đi thuê đất) và Công ty Cổ phần Đại An (bên cho thuê), Công ty cổ phần Đại An (bên cho thuê) lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn thu tiền thuê đất và hạ tầng khu công nghiệp đã lập. Các bên thực hiện kê khai theo hóa đơn điều chỉnh.

Công ty TNHH Haatz Vina không được hoàn thuế GTGT đầu vào dùng cho dự án. Trường hợp đã được hoàn thuế thì phải thực hiện truy hoàn số thuế GTGT sau khi thực hiện kê khai điều chỉnh theo hoá đơn của Công ty cổ phần Đại An. Công ty TNHH Haatz Vina không bị xử phạt vi phạm về hành vi khai sai dẫn đến làm tăng số thuế được hoàn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Hải Dương được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST-BTC;
- Vụ PC, KK- TCT;
- Lưu VT; CS(02)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Điều 18. Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT
...
5. Cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khi chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước có số thuế GTGT đầu vào chưa đuợc khấu trừ hết hoặc có số thuế GTGT nộp thừa.

Trường hợp cơ sở kinh doanh trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh giải thể không phát sinh thuế GTGT đầu ra của hoạt động kinh doanh chính theo dự án đầu tư thì không thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT. Trường hợp cơ sở kinh doanh đã được hoàn thuế cho dự án đầu tư thì phải truy hoàn số thuế đã được hoàn cho ngân sách nhà nước.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 498/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 06/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 498/TCT-CS

126

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
174697