• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 5001/BHXH-DVT năm 2015 về tham gia thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế thuộc các Bộ, Ngành do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 5001/BHXH-DVT
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5001/BHXH-DVT
V/v tham gia thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế thuộc các Bộ, Ngành

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc Phòng;
- Trung tâm Gi
ám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vc phía Bc;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam.

Thực hiện Thông tư Liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có Công văn số 5157/BHXH-DVT ngày 10/12/2012 hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Trung tâm Giám định bảo him y tế (BHYT) và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bc, Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam, BHXH Bộ Quc phòng (sau đây gọi chung là BHXH tnh) tham gia quá trình đấu thầu mua thuc trong các cơ sở y tế. BHXH các tỉnh, thành phđã chủ động, tích cực ccán bộ tham gia đấu thầu mua thuốc tại các cơ sy tế góp phn làm quá trình đu thầu minh bạch và kết quả giá nhiều mặt hàng thuốc giảm rõ rệt.

Theo phân cp tham gia đu thầu tại Công văn số 5157/BHXH-DVT nêu trên, BHXH tỉnh được giao chịu trách nhiệm tham gia đu thầu mua thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) trên địa bản do BHXH tnh ký hợp đồng KCB BHYT. Riêng đi với các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, BHXH Việt Nam cử cán bộ trực tiếp tham gia Hội đồng thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Bộ Y tế. Tuy nhiên qua báo cáo quá trình tham gia đấu thầu mua thuốc từ BHXH các tỉnh cho thấy tại một s cơ sKCB trực thuộc Bộ Quc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp..., hiện tại cơ quan BHXH chưa cử cán bộ tham gia thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo phân cấp của BHXH Việt Nam.

Theo quy định tại Điểm a Mục 3 Điều 77, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ, BHXH Việt Nam có trách nhiệm tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc từ khi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đến khi có kết quả lựa chọn nhà thầu.

Để đảm bảo việc tham gia đấu thầu mua thuốc tại các cơ s khám cha bệnh đúng quy định của Luật Đấu thầu s43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP , Bo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu BHXH tỉnh thực hiện các nội dung sau:

1. BHXH tnh có trách nhiệm cử cán bộ tham gia vào toàn bộ quá trình đấu thầu: Xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT), thẩm định KHLCNT, xây dng hồ sơ mời thầu (HSMT), thẩm định HSMT, đánh giá hồ sơ dự thu (HSDT), thm định kết quả đánh giá HSDT tại S Y tế hoặc đơn vị đấu thầu tập trung cấp địa phương (trường hợp đấu thầu tập trung) hoặc các cơ sở y tế có ký hợp đồng KCB BHYT với cơ quan BHXH trong trường hợp các cơ sở KCB tự tổ chức đấu thầu (bao gồm cả các cơ sở y tế trực thuộc Bộ/Ngành).

2. Đối với Hội đồng thẩm định KHLCNT do Bộ Y tế thành lập để thẩm định KHLCNT của các cơ sở KCB trực thuộc Bộ Y tế, BHXH Việt Nam trực tiếp ccán bộ tham gia.

3. Đối với cơ sở KCB trực thuộc các Bộ, Ngành, giao BHXH tỉnh chịu trách nhiệm cử cán bộ tham gia thẩm định KHLCNT. Trường hợp việc thm định KHLCNT được thực hiện bởi Hội đồng thẩm định KHLCNT do các Bộ, ngành thành lập và thẩm định tại các Bộ, Ngành, mà BHXH tỉnh không ththam gia, yêu cầu BHXH các tỉnh báo cáo về BHXH Việt Nam trước ngày 25/12/2015 đBHXH Việt Nam thống nhất với các Bộ, Ngành liên quan xem xét, giải quyết.

Yêu cầu BHXH các tnh căn cứ hướng dẫn nêu trên, các quy định của pháp luật về đấu thầu để chủ động phối hợp với Sở Y tế, cơ sở KCB trong việc tham gia đấu thầu mua thuốc. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mc phản ánh kịp thời về BHXH Việt Nam (Ban Dược và VTYT) để được hướng dẫn giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế, Bộ Tài Chính (để
b/c);
- Các Bộ: Qu
c Phòng; Công an, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vn tải, Bưu chính viễn thông; Giáo dục đào tạo (để phối hợp);
- Tổng Giám đốc (để
b/c);
- Các Ban: CSYT, TCKT; KT, KTNB;
- Lưu VT, DVT
T1 (3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Thảo

 

Điều 77. Trách nhiệm của các cơ quan trong mua thuốc
...

3. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm sau đây:

a) Tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc từ khi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đến khi có kết quả lựa chọn nhà thầu;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5001/BHXH-DVT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Nguyễn Minh Thảo
Ngày ban hành: 10/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5001/BHXH-DVT

56

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446033