• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 5009/TCT-CS năm 2015 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động tư vấn do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5009/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5009/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 37712/CT-HTr ngày 16/6/2015 của Cục Thuế thành phố Hà Nội hỏi về thuế GTGT đối với các hoạt động tư vấn của Công ty cổ phần chứng khoán Navibank với Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP. Về vấn đề này, sau khi có ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Tiết c Khoản 8 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT thì:

“c) Kinh doanh chứng khoán bao gồm: Môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý công ty đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, dịch vụ tổ chức thị trường của sở giao dịch chứng khoán hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán, dịch vụ liên quan đến chứng khoán đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, cho khách hàng vay tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và hoạt động kinh doanh chứng khoán khác theo quy định của pháp luật về chứng khoán”;

Tại công văn số 6440/UBCK-PTTT ngày 13/10/2015, Ủy ban Chứng khoán có ý kiến như sau:

“Theo quy định tại Khoản 14 Điều 1 Luật Chứng khoán sửa đổi, công ty chứng khoán được cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác theo quy định của Bộ Tài chính.

Hoạt động tư vấn phát hành, đại lý phát hành và đại lý lưu ký trái phiếu đã được quy định theo các văn bản pháp luật về chứng khoán, do vậy các hoạt động này thuộc hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán theo quy định tại điểm c Khoản 8 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC”.

Căn cứ hướng dẫn trên và công văn số 6440/UBCK-PTTT ngày 13/10/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội rà soát cụ thể nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của Công ty cổ phần chứng khoán Navibank để hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng quy định. Trường hp có vướng mắc, đề nghị báo cáo về Tổng cục Thuế để được hướng dẫn cụ
thể.

Tng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

 

Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT
...

8. Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán sau đây:
...

c) Kinh doanh chứng khoán bao gồm: Môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý công ty đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, dịch vụ tổ chức thị trường của sở giao dịch chứng khoán hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán, dịch vụ liên quan đến chứng khoán đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, cho khách hàng vay tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và hoạt động kinh doanh chứng khoán khác theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Hoạt động cung cấp thông tin, tổ chức bán đấu giá cổ phần của các tổ chức phát hành, hỗ trợ kỹ thuật phục vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của Sở Giao dịch chứng khoán.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT
...

8. Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán sau đây:
...

c) Kinh doanh chứng khoán bao gồm: Môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý công ty đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, dịch vụ tổ chức thị trường của sở giao dịch chứng khoán hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán, dịch vụ liên quan đến chứng khoán đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, cho khách hàng vay tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và hoạt động kinh doanh chứng khoán khác theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Hoạt động cung cấp thông tin, tổ chức bán đấu giá cổ phần của các tổ chức phát hành, hỗ trợ kỹ thuật phục vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của Sở Giao dịch chứng khoán.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.
...

14. Khoản 3 Điều 60 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Ngoài nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán quy định tại khoản 1 Điều này, công ty chứng khoán được nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân, cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác theo quy định của Bộ Tài chính.”

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5009/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Hữu Tân
Ngày ban hành: 26/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Ngày 26/11/2015, TCT đã ban hành Công văn 5009/TCT-CS thuế GTGT đối với hoạt động tư vấn

Cụ thể TCT đã đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội rà soát cụ thể nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của Công ty cổ phần chứng khoán Navibank để hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng quy định. 

Từ khóa: Công văn 5009/TCT-CS

2.648

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
296951