• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 5011/BKHĐT-ĐTNN năm 2013 góp ý hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH CT- Wearnes Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 5011/BKHĐT-ĐTNN
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5011/BKHĐT-ĐTNN
V/v góp ý hồ sơ cấp Giấy CNĐT cho Công ty TNHH CT- Wearnes Việt Nam

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 1906/KH&ĐT-ĐTNN ngày 04/6/2013 của Sở Kế hoạch và Đu tư thành phố Hà Nội về việc góp ý hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án Đầu tư nước ngoài Công ty TNHH CT- Wearnes Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về ngành nghề kinh doanh và mục tiêu của dự án:

- Mục tiêu thực hiện quyền nhập khẩu ô tô (từ 9 chỗ trở xuống): là không trái với quy định tại Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa và Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại và Hàng hóa và dịch vụ cấm, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện. Tuy nhiên, việc nhập khẩu phải phù hợp với quy định về Xuất nhập khẩu và phải nộp các loại thuế theo quy định của pháp luật.

- Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng và sa chữa ô tô (từ 9 chỗ trở xuống) (CPC 83109): không thuc phạm vi điều chỉnh tại Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam trong WTO. Do đó, về nguyên tắc Việt Nam không có nghĩa vụ mở cửa thị trường đối với ngành nghề này. Tuy nhiên, ngành nghề này cũng không có quy định hạn chế tại Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại và hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện. Do vậy, đ nghị chỉ xem xét cấp phép dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô (từ 9 chtrở xuống) đối với các đối tượng khách hàng trực tiếp sử dụng ô tô do Công ty cung cấp. Điều kiện này phải được quy định trong Giấy chứng nhận đầu tư.

- Thực hiện quyền nhập khẩu và phân phối (thành lập cơ sở bán lẻ tại trung tâm bảo trì, bảo dưỡng và sa chữa ô tô) các phụ tùng, phụ kiện và linh kiện ô tô (các hàng hóa có mã số HS đăng ký trong hồ sơ dự án) cần thiết đphục vụ cho việc cung cấp các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô nói trên là phù hợp với quy định tại Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa. Tuy nhiên, quyn phân phối gắn liền với quyn được lập cơ sở bán lẻ thứ nhất; việc lập thêm cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được xem xét trên cơ sở kiểm tra nhu cầu kinh tế (số lượng các nhà cung cấp dịch vụ đang hiện diện trong một khu vực địa lý, sự ổn định của thị trường và quy mô địa lý).

Với các mục tiêu và ngành nghề kinh doanh nói trên, khi xem xét cấp Giấy Chứng nhận đầu tư đề nghị Quý Sở tham khảo ý kiến của Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải về việc đáp ứng các điều kiện đối với ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

2. Về tình hình tài chính:

Đ nghị Quý Sở yêu cầu nhà đầu tư giải trình nguồn vốn tự có và vốn vay để đảm bảo tính khả thi của dự án.

3. Các vấn đề khác của Dự án đề nghị xem xét, thẩm tra theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý Sở tham khảo và trình Ủy ban nhân dân thành ph Hà Nội xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Vụ GS&TĐĐT;
- UBND Tp Hà Nội;
- Lưu VT, ĐTNN(VXH).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tống Quốc Đạt

 

Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5011/BKHĐT-ĐTNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Tống Quốc Đạt
Ngày ban hành: 16/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5011/BKHĐT-ĐTNN

271

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269832