• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật


Văn bản pháp luật về Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

 

Công văn 5015/BTP-PBGDPL năm 2019 triển khai Quyết định 471/QĐ-TTg về Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” do Bộ Tư pháp ban hành

Tải về Công văn 5015/BTP-PBGDPL
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 5015/BTP-PBGDPL
V/v triển khai Quyết định số 471/QĐ-TTg ban hành Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021”

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 08/7/2019, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 2500/BTP-PBGDPL về việc hướng dẫn thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”, được phê duyệt tại Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Đề án). Để tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện một số công việc liên quan tới việc xây dựng, hoàn chỉnh Cổng/Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) như sau:

1. Trên cơ sở nội dung yêu cầu tại mục III.2 Điều 1 Quyết định số 471/QĐ-TTg và dự kiến nội dung thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin do Bộ Tư pháp xây dựng (gửi kèm theo Công văn này), đề nghị địa phương nghiên cứu, xây dựng thiết lập Trang thông tin điện tử PBGDPL với các nhóm thông tin sau:

1.1. Nhóm thông tin do địa phương thiết lập và cập nhật

a) Nhóm thông tin mang tính bắt buộc

+ Thông tin, giới thiệu, tin tức - sự kiện: bao gồm thông tin giới thiệu về vị trí, vai trò, cơ cấu tổ chức, đội ngũ người làm công tác PBGDPL; thông tin hoạt động về công tác PBGDPL.

+ Tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật: bao gồm các tài liệu, video, tiểu phẩm, tình huống pháp luật... nhằm giới thiệu, phổ biến văn bản pháp luật mới ban hành thuộc trách nhiệm của địa phương.

+ Thông tin chỉ đạo, điều hành: bao gồm các văn bản hướng dẫn chỉ đạo công tác PBGDPL; thống kê số liệu phục vụ hoạt động quản lý nhà nước.

+ Hướng dẫn nghiệp vụ: bao gồm các thông tin, dữ liệu để hướng dẫn kỹ thuật, nghiệp vụ nhằm thực hiện các hoạt động về PBGDPL như quy trình, cách thức, công văn, tài liệu, biểu mẫu...

+ Hỏi đáp, tư vấn, đối thoại chính sách - pháp luật: cung cấp câu hỏi, tình huống và trả lời về các vấn đề người dân quan tâm.

Riêng Cơ sở dữ liệu hỏi đáp pháp luật của Bộ Tư pháp là cơ sở dữ liệu tập trung, có kết nối, tích hợp thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Các địa phương có thể thực hiện đăng kí tài khoản với Bộ Tư pháp để tham gia cập nhật bộ câu hỏi - câu trả lời có sẵn; tiếp nhận câu hỏi của người dân, doanh nghiệp và tổ chức phân loại, trả lời. Dữ liệu hỏi đáp pháp luật sẽ được kết nối, chia sẻ về trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục, pháp luật của các địa phương.

b) Nhóm thông tin chủ động xây dựng theo đặc thù, chức năng, nhiệm vụ

Căn cứ vào thực tiễn, nhu cầu, đặc thù công tác quản lý, các địa phương chủ động xây dựng các chuyên mục, ứng dụng, phần mềm, liên kết website khác để đáp ứng nhu cầu thông tin pháp luật rộng rãi trong nhân dân.

1.2. Nhóm thông tin sẽ do Bộ Tư pháp xây dựng, các địa phương chịu trách nhiệm tham gia cập nhật và khai thác, sử dụng (sau khi có hướng dẫn cụ thể của Bộ Tư pháp)

a) Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia.

b) Các phần mềm, Cơ sở dữ liệu thành phần, bao gồm: Hội đồng phối hợp PBGDPL; Báo cáo viện pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật, Chương trình, đề án về PBGDPL; Đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL; Xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Hòa giải ở cơ sở.

c) Các ứng dụng, phần mềm trực tuyến, sản phẩm đa phương tiện.

2. Quan tâm, bố trí kinh phí hợp lý để triển khai các nhiệm vụ của Đề án, trong đó, năm 2019 và năm 2020 ưu tiên bố trí kinh phí hoàn thành việc nâng cấp xây dựng, hoàn chỉnh Cổng/Trang thông tin điện tử PBGDPL trên cơ sở tận dụng cơ sở hạ tầng, công nghệ, nguồn nhân lực sẵn có, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị tiếp tục phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp (số 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại: 024.62739468, đồng chí Hồ Thị Nga, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) để phối hợp giải quyết, tháo gỡ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện):
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC PBGDPL
(Kèm theo Công văn số 5015/BTP-PBGDPL ngày 18 tháng 12 năm 2019)

I. CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PBGDPL

1. Thông tin giới thiệu: Công tác PBGDPL; Cơ cấu tổ chức, đội ngũ người làm công tác PBGDPL; Thông tin liên hệ: Số điện thoại, địa chỉ liên hệ của Vụ PBGDPL, tổ chức pháp chế, đơn vị được giao phụ trách công tác PBGDPL của bộ, ngành, địa phương; các Phòng PBGDPL của Sở Tư pháp các địa phương.

2. Tin tức - Sự kiện

- Tin nổi bật;

- Tin hoạt động ở Trung ương;

- Tin hoạt động ở địa phương.

3. Hệ thống văn bản pháp luật: Chính sách, văn bản QPPL trong lĩnh vực PBGDPL.

4. Thông tin điều hành

- Văn bản chỉ đạo điều hành: Kế hoạch, Công văn, Báo cáo, Quyết định...;

- Hướng dẫn nghiệp vụ;

- Báo cáo thống kê.

5. Nghiên cứu - trao đổi.

6. Tích hợp các thông tin, ứng dụng

Tích hợp thông tin từ các phần mềm, cơ sở dữ liệu PBGDPL nêu tại phần II dưới đây.

II. CÁC PHẦN MỀM, CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ PBGDPL

1. Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia

- Sách:

+ Sách, tài liệu hỏi đáp, bình luận, giải thích, hướng dẫn pháp luật;

+ Sách, tài liệu hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực quản lý của bộ, ngành, đoàn thể địa phương;

- Tài liệu, đề cương giới thiệu pháp luật: đăng tải đề cương, tài liệu giới thiệu luật, pháp lệnh, nghị quyết mới (riêng với địa phương có thêm tài liệu, đề cương giới thiệu Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân);

- Tờ gấp, câu chuyện pháp luật, tiểu phẩm pháp luật;

- Tài liệu khác: Kỷ yếu/Tài liệu hội thảo, tọa đàm...;

- Liên kết website: Thư viện Bộ Tư pháp; Thư viện quốc gia Việt Nam; Nhà xuất bản Tư pháp; Báo pháp luật Việt Nam; Tạp chí Dân chủ pháp luật; Thư viện số của Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn; Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật...

2. Phần mềm, cơ sở dữ liệu thành phần

- Hội đồng phối hợp PBGDPL: quản lý, cập nhật, khai thác thông tin về hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương, địa phương, thông tin về thành viên các Hội đồng phối hợp PBGDPL.

- Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật: quản lý, cập nhật, khai thác thông tin về Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật tại Trung ương, địa phương.

- Chương trình, đề án về PBGDPL: quản lý, cập nhật, khai thác thông tin về nội dung; kinh phí, kết quả hoạt động chương trình, đề án PBGDPL.

- Đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL: quản lý, cập nhật, tổng hợp, thống kê theo dõi kết quả thực hiện Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL tại bộ, ngành, địa phương.

- Xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: quản lý, cập nhật, khai thác thông tin về cấp xã đạt chuẩn TCPL.

- Công tác hòa giải ở cơ sở: quản lý, cập nhật, khai thác thông tin về HGVOCS; các vụ, việc điển hình...

3. Các phần mềm, ứng dụng PBGDPL khác

- Các ứng dụng, phần mềm trực tuyến, sản phẩm đa phương tiện: Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; Hỏi đáp hoặc tư vấn pháp luật trực tuyến, video, hình ảnh, các chương trình phát thanh, truyền hình được tích hợp, kết nối...

- Các phần mềm cung cấp công cụ hỗ trợ quản lý nhà nước về PBGDPL: quản lý, theo dõi nhiệm vụ PBGDPL; quản lý thông tin thanh tra, kiểm tra PBGDPL; quản lý thông tin khiếu nại, tố cáo trong PBGDPL; quản lý thông tin hợp tác quốc tế về PBGDPL; quản lý báo cáo, thống kê công tác PBGDPL...

- Một số ứng dụng mạng xã hội qua facebook, zalo... để thực hiện công tác PBGDPL.

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” (sau đây gọi là Đề án) với những nội dung chính sau đây:
...

III. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU
...

2. Xây dựng, hoàn chỉnh Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật hiện có; quản lý, khai thác, vận hành Cổng hoặc Trang thông tin . điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của bộ, ngành, đoàn thể, địa phương

a) Nội dung hoạt động

- Xây dựng, hoàn chỉnh Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật đã có; quản lý, khai thác, vận hành Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử của bộ, ngành, đoàn thể, địa phương bảo đảm các yêu cầu sau:

Về vị trí: Thiết lập vị trí thống nhất của Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật ở giữa giao diện thuộc Cổng thông tin điện tử của bộ, ngành, đoàn thể, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đối với một số bộ, ngành, đoàn thể, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã thiết lập Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật thì tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh giao diện Cổng hoặc Trang theo yêu cầu hoặc nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin kỹ thuật để có thể hoạt động liên tục, cập nhật, kết nối, chia sẻ thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên môi trường mạng.

Về nội dung: Ngoài các thông tin phải có theo quy định của pháp luật hiện hành, Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của bộ, ngành, đoàn thể, địa phương phải bảo đảm các nội dung thông tin thành phần sau đây:

+ Tài liệu giới thiệu các văn bản pháp luật mới ban hành thuộc trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương: đăng tải toàn văn bản; tài liệu họp báo, thông cáo báo chí về văn bản pháp luật; tài liệu giới thiệu nội dung cơ bản của văn bản quy phạm pháp luật; tài liệu phổ biến, giới thiệu, tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ công chức và cho Nhân dân; các tài liệu phổ biến, giới thiệu nội dung văn bản luật, pháp lệnh khác có liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý. Đối với Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của địa phương có thêm tài liệu, đề cương giới thiệu các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

+ Hướng dẫn, chỉ đạo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực, địa bàn, đối tượng quản lý;

+ Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; Báo cáo viên pháp luật; Tuyên truyền viên pháp luật;

+ Hỏi đáp hoặc tư vấn pháp luật trực tuyến;

+ Đối thoại chính sách - pháp luật;

+ Các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật trực tuyến hoặc các video tiểu phẩm, tình huống pháp luật hoặc các hình thức khác được đăng tải thuộc phạm vi trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương;

+ Số liệu thống kê phục vụ công tác quản lý nhà nước, theo dõi, đôn đốc hoạt động về phổ biến, giáo dục pháp luật (báo cáo kết quả hoạt động, kế hoạch, hướng dẫn chuyên môn, danh sách Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật, hoạt động cụ thể...);

+ Các nội dung khác phù hợp với nhu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của từng bộ, ngành, đoàn thể, địa phương.

Về kỹ thuật: Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật đặt trong Cổng thông tin điện tử của bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục; thông tin về pháp luật, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên ngành được cập nhật chủ động, đầy đủ, kịp thời; thực hiện chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật và trao đổi, đồng bộ dữ liệu từ Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của cả nước, cấu trúc dữ liệu thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của bộ, ngành, địa phương cần thống nhất với chuẩn cấu trúc dữ liệu thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp.

- Các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, phân công cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xây dựng, cập nhật tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên ngành để đăng tải kịp thời trên Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật; cập nhật, đăng tải thông tin, số liệu thống kê phục vụ công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật lên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật để dùng chung trên toàn quốc theo Quy chế cập nhật, quản lý, vận hành và truy cập cơ sở dữ liệu phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Khuyến khích cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc bộ, ngành, đoàn thể, địa phương thiết lập, vận hành chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên Trang thông tin điện tử thuộc phạm vi quản lý để thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên môi trường mạng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

b) Sản phẩm:

- Đối với bộ, ngành, đoàn thể, địa phương đã có Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật: Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật được nâng cấp đảm bảo cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật và kết nối, chia sẻ đầy đủ thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật với Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp.

- Đối với bộ, ngành, đoàn thể, địa phương chưa có Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật: Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật được xây dựng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu như đối với Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của bộ, ngành, địa phương đã được thiết lập và nâng cấp.

c) Thời gian thực hiện: Thực hiện nâng cấp, vận hành, khai thác và sử dụng trong năm 2019; tiếp tục cập nhật thông tin, duy trì hoạt động ổn định, bền vững trong các năm tiếp theo.

d) Trách nhiệm thực hiện: Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5015/BTP-PBGDPL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Phan Chí Hiếu
Ngày ban hành: 18/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5015/BTP-PBGDPL
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
443891