• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Công văn 5017/BKHĐT-PC năm 2020 về sử dụng thuật ngữ tại Điều 6 Luật Đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 5017/BKHĐT-PC
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5017/BKHĐT-PC
V/v sử dụng thuật ngữ tại Điều 6 Luật Đầu tư

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

Bà Đặng Huyền Trang
Thôn Lưu Quang, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
Ông Nguyễn Văn Đỉnh
Công ty TNHH tổ chức nhà Quốc gia Hà Nội
Tầng 11 số 180 Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 4158/VPCP-KSTT ngày 27/5/2020 và công văn số 6046/VPCP-ĐMDN ngày 24/7/2020 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Bà Đặng Huyền Trang và Ông Nguyễn Văn Đình về việc sử dụng thuật ngữ tại Điều 6 Luật Đầu tư.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điều 33 Hiến pháp 2013 quy định: “mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm”. Như vậy, “ngành nghề” là thuật ngữ đã được sử dụng tại Hiến pháp 2013 như một cơ sở để quy định nội dung quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, nội dung Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam gồm các hoạt động kinh tế được xác định trong ngành kinh tế.

Trên cơ sở đó, Điều 6 Luật Đầu tư 2020 quy định các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, trong đó có các hoạt động kinh doanh pháo nổ, kinh doanh dịch vụ đòi nợ... Việc quy định ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh gồm các hoạt động nêu trên là phù hợp với quy định của Hiến pháp và quy định về hệ thống ngành kinh tế tại Quyết định số 27/2028/QĐ-TTg.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận ý kiến của Ông/Bà và sẽ tiếp tục làm rõ các quy định về vấn đề này trong quá trình thi hành Luật.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn sự góp ý của Ông/Bà./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- VPCP, VCCI (để đăng tải);
- TTTH để đăng tải;
- Lưu VP, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Trần Hào Hùng

 

Điều 6. Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh

1. Cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây:

a) Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I của Luật này;

b) Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II của Luật này;

c) Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật này;

d) Kinh doanh mại dâm;

đ) Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;

e) Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;

g) Kinh doanh pháo nổ;

h) Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

2. Việc sản xuất, sử dụng sản phẩm quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, điều tra tội phạm, bảo vệ quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 6. Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh

1. Cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây:

a) Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I của Luật này;

b) Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II của Luật này;

c) Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật này;

d) Kinh doanh mại dâm;

đ) Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;

e) Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;

g) Kinh doanh pháo nổ;

h) Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

2. Việc sản xuất, sử dụng sản phẩm quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, điều tra tội phạm, bảo vệ quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 33. Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 3. Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam gồm danh mục và nội dung

Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục và Nội dung Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
...

2. Nội dung Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam giải thích rõ những hoạt động kinh tế gồm các yếu tố được xếp vào từng bộ phận, trong đó:

- Bao gồm: Những hoạt động kinh tế được xác định trong ngành kinh tế;

- Loại trừ: Những hoạt động kinh tế không được xác định trong ngành kinh tế nhưng thuộc các ngành kinh tế khác.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 6. Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh

1. Cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây:

a) Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I của Luật này;

b) Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II của Luật này;

c) Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật này;

d) Kinh doanh mại dâm;

đ) Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;

e) Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;

g) Kinh doanh pháo nổ;

h) Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

2. Việc sản xuất, sử dụng sản phẩm quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, điều tra tội phạm, bảo vệ quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5017/BKHĐT-PC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Trần Hào Hùng
Ngày ban hành: 04/08/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5017/BKHĐT-PC

365

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452599