• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

 

Công văn 5017/TCT-CS năm 2017 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng công trình cho doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5017/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 5017/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Won Kwang Vina.
(s9B/193 đường dự án 833, khu Thư Trung, P. Đằng Lâm, Q.Hải An, Tp. Hải Phòng)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 03CV/WKVN-2017 của Công ty TNHH Won Kwane Vina về thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng công trình cho doanh nghiệp chế xuất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật số 31/2013/QT13 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 về mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu;

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT về mức thuế suất 0%;

Căn cứ quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ về thuế sut 0%;

Căn cứ quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế suất 10%;

Căn cứ quy định trên, về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình cho doanh nghiệp chế xuất, ngày 11/05/2017 Cục Thuế thành phố Hải Phòng đã có công văn số 4574/CT-TT&HT trả lời Công ty TNHH Won Kwang Vina.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Won Kwang Vina được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Thuế Tp. Hải Phòn
g;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC, DNL-TCT;
- Web
site TCT;
- Lưu
: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5017/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 30/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5017/TCT-CS

259

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366231