• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 5033/TCHQ-TXNK năm 2020 thực hiện Nghị quyết 979/2020/UBTVQH14 do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5033/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5033/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Ngày 27/7/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của Ủy ban thường vụ Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/8/2020.

Thực hiện công văn số 9061/BTC-CST ngày 28/7/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14.

Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

1. Thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường theo đúng Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 ngày 27/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội kể từ ngày 01/08/2020 (Xin gửi kèm Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 ngày 27/7/2020).

2. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân có liên quan về nội dung Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 ngày 27/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tổng cục Hải quan thông báo để Các cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST-BTC (để biết);
- Lưu: VT, TXNK. (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Click vào để xem nội dung
Điều 1. Biểu thuế bảo vệ môi trường

1. Mức thuế bảo vệ môi trường được quy định cụ thể như sau:
...

(Bảng biểu, xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5033/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 30/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5033/TCHQ-TXNK

180

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
449121