• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Công văn 504/BHXH-VP năm 2020 về đính chính văn bản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 504/BHXH-VP
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 504/BHXH-VP
V/v đính chính văn bản

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Nội vụ;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Kho bạc Nhà nước;
- Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật xử lý vi phạm hành chính và các quy định hiện hành, ngày 12/02/2020, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã ký Quyết định số 185/QĐ-BHXH về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính cho Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đào Việt Ánh. Quyết định gồm 03 điều: Điều 1, Điều 2 và Điều 3. Tuy nhiên, do sơ suất trong quá trình soạn thảo đã có sự nhầm lẫn thành Điều 1, Điều 2 và Điều 4.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đính chính cụm từ "Điều 4” trong Quyết định số 185/QĐ-BHXH thành “Điều 3".

Bảo hiểm xã hội Việt Nam xin đính chính để Quý Cơ quan, đơn vị được biết./.

 


Nơi nhận:
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
- BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cổng TTĐT BHXH VN;
- Lưu: VT, VP.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Hùng Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 504/BHXH-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Lê Hùng Sơn
Ngày ban hành: 21/02/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 504/BHXH-VP

162

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
435504