• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


 

Công văn 5042/TCT-KK năm 2015 về thời gian thực hiện đối chiếu, kiểm tra chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5042/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5042/TCT-KK
V/v thời gian thực hiện đối chiếu, kiểm tra chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời Công văn số 1492/CT-KK.KKT ngày 22/9/2015 của Cục Thuế tỉnh Đng Tháp v/v vướng mắc về thời gian thực hiện đối chiếu, kiểm tra chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 7 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm a Khoản 3 Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2015 của Bộ Tài chính;

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm d Khoản 3 Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2015 của Bộ Tài chính;

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm a Khoản 2 Công văn số 5806/TCT-KK ngày 24/12/2014 của Tổng cục Thuế v/v chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (thanh toán qua ngân hàng):

“2. Đối chiếu, kiểm tra chứng từ thanh toán qua ngân hàng:

a) Trường hợp chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khu có ngun tiền thanh toán được chuyn khoản từ tài khoản của khách hàng nước ngoài mở tại ngân hàng ở Việt Nam:

- Nguồn tiền chuyển vào tài khoản của khách hàng nước ngoài phải phù hợp với quy định về quản ngoại hối hiện hành.

- Cơ quan Thuế phải kiểm tra, phi hợp với tổ chức tín dụng, cơ quan Hải quan có liên quan xác minh ngun tin nộp vào tài khoản của khách hàng nước ngoài mở tại ngân hàng ở Việt Nam đcó đủ căn cứ xét khu trừ, hoàn thuế GTGT như hướng dẫn tại các Công văn s12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013 và số 10024/BTC-TCT ngày 22/7/2014 của Bộ Tài chính về một sbiện pháp tăng cường công tác quản lý thuế, hải quan đi với hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền."

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên: Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp thực hiện giải quyết hồ sơ hoàn thuế thuộc trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau đảm bảo đúng thời gian, đúng quy định. Trường hợp nếu hồ sơ hoàn thuế chưa đủ điều kiện được hoàn thuế, còn thiếu thông tin cần giải trình, bổ sung tài liệu thì yêu cầu người nộp thuế giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu.

Trong quá trình trình kiểm tra sau hoàn thuế, Cục Thuế đối chiếu, kiểm tra chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo hướng dẫn tại Công văn số 5806/TCT-KK ngày 24/12/2014 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ
CS, Vụ PC;
- Lưu: VT, KK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

Điều 7. Nghĩa vụ của người nộp thuế
...

2. Khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 58. Giải quyết hồ sơ hoàn thuế
...

3. Trách nhiệm giải quyết hồ sơ hoàn thuế

a) Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau (trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c khoản này) thì chậm nhất là 06 (sáu) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, căn cứ hồ sơ đề nghị hoàn thuế của người nộp thuế, thủ trưởng cơ quan thuế các cấp phải ban hành Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau theo mẫu số 01/HT-TB ban hành kèm theo Thông tư này hoặc Quyết định hoàn thuế theo mẫu số 01/QĐHT hoặc Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu Ngân sách nhà nước theo mẫu số 02/QĐHT ban hành kèm theo Thông tư này và/hoặc Thông báo về việc không được hoàn thuế theo mẫu số 02/HT-TB ban hành kèm theo Thông tư này gửi người nộp thuế.

Trường hợp này, đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau, khoảng thời gian kể từ ngày cơ quan thuế phát hành thông báo đề nghị giải trình, bổ sung đến ngày cơ quan thuế nhận được văn bản giải trình, bổ sung của người nộp thuế không tính trong thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 58. Giải quyết hồ sơ hoàn thuế
...

3. Trách nhiệm giải quyết hồ sơ hoàn thuế
...

d) Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra xác định số thuế đủ điều kiện được hoàn khác số thuế đề nghị hoàn thì xử lý như sau:

- Nếu số thuế đề nghị hoàn lớn hơn số thuế đủ điều kiện được hoàn thì người nộp thuế được hoàn bằng số thuế đủ điều kiện được hoàn.

- Nếu số thuế đề nghị hoàn nhỏ hơn số thuế đủ điều kiện được hoàn thì người nộp thuế được hoàn bằng số thuế đề nghị hoàn.

Trong quá trình kiểm tra hồ sơ hoàn thuế, nếu cơ quan thuế xác định số thuế đủ điều kiện được hoàn thì giải quyết tạm hoàn số thuế đã đủ điều kiện hoàn, không chờ kiểm tra xác minh toàn bộ hồ sơ mới thực hiện hoàn thuế; đối với số thuế cần kiểm tra xác minh, yêu cầu người nộp thuế giải trình, bổ sung hồ sơ thì xử lý hoàn thuế khi có đủ điều kiện theo quy định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
2. Đối chiếu, kiểm tra chứng từ thanh toán qua ngân hàng:

a) Trường hợp chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có nguồn tiền thanh toán được chuyển khoản từ tài khoản của khách hàng nước ngoài mở tại ngân hàng ở Việt Nam:

- Nguồn tiền chuyển vào tài khoản của khách hàng nước ngoài phải phù hợp với quy định về quản lý ngoại hối hiện hành.

- Cơ quan Thuế phải kiểm tra, phối hợp với tổ chức tín dụng, cơ quan Hải quan có liên quan xác minh nguồn tiền nộp vào tài khoản của khách hàng nước ngoài mở tại ngân hàng ở Việt Nam để có đủ căn cứ xét khấu trừ, hoàn thuế GTGT như hướng dẫn tại các Công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013 và số 10024/BTC-TCT ngày 22/7/2014 của Bộ Tài chính về một số biện pháp tăng cường công tác quản lý thuế, hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5042/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 30/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 7 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm a Khoản 3 Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC 

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm d Khoản 3 Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm a Khoản 2 Công văn số 5806/TCT-KK ngày 24/12/2014 của Tổng cục Thuế

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp thực hiện giải quyết hồ sơ hoàn thuế thuộc trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau đảm bảo đúng thời gian, đúng quy định. Trường hợp nếu hồ sơ hoàn thuế chưa đủ điều kiện được hoàn thuế, còn thiếu thông tin cần giải trình, bổ sung tài liệu thì yêu cầu người nộp thuế giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu.

Trong quá trình trình kiểm tra sau hoàn thuế, Cục Thuế đối chiếu, kiểm tra chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo hướng dẫn tại Công văn số 5806/TCT-KK ngày 24/12/2014 của Tổng cục Thuế.

Từ khóa: Công văn 5042/TCT-KK

2.350

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297825