• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Chế độ ốm đau, thai sản

 

Công văn 5055/BHXH-CSXH năm 2017 về giải quyết chế độ ốm đau, thai sản trong thời gian truy đóng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 5055/BHXH-CSXH
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5055/BHXH-CSXH
V/v giải quyết chế độ ốm đau, thai sản trong thời gian truy đóng BHXH

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

Ngày 09/8/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 3272/LĐTBXH-BHXH về việc giải quyết chế độ ốm đau, thai sản trong thời gian truy đóng bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sao gửi Công văn số 3272/LĐTBXH-BHXH nêu trên để Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh đBảo hiểm xã hội Việt Nam báo cáo cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn bổ sung./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ Trần Đình Liệu (để b/c);
- Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHXH (để b/c);
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam: Trung tâm CNTT, Ban Thu, Ban
Sổ - Thẻ, Vụ Thanh Tra - Kiểm tra, Vụ Tài chính - Kế toán;
- Website BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, CSXH (2b).

TL. TNG GIÁM ĐC
KT. TRƯỞNG BAN THC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH
PHÓ TRƯỞNG BAN
Mai Xuân Nam

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5055/BHXH-CSXH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Mai Xuân Nam
Ngày ban hành: 13/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5055/BHXH-CSXH

523

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
369532