• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 5057/TCT-CS năm 2017 về xử lý hồ sơ giảm thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5057/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 5057/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Bình

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3578/CT-TTr1 ngày 11/9/2017 và công văn số 2929/CT-TTr1 ngày 20/7/2017 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình về việc xử lý hồ sơ giảm thuế tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hương Sen. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã có công văn số 262/TCT-PC ngày 22/01/2015 hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Thái Bình về việc miễn giảm thuế TTĐB do cơn bão số 8 năm 2012 của Công ty cphần tập đoàn Hương Sen.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Thái Bình căn cứ hướng dẫn tại công văn số 262/TCT-PC ngày 22/01/2015 nêu trên và tình hình thực tế để hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Thái Bình được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Phi Vân Tuấn (đ báo cáo);
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC, CST - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5057/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 31/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5057/TCT-CS

211

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366275