• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Công văn 5059/BGDĐT-VP năm 2016 về giới thiệu chữ ký Phó Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban

Tải về Công văn 5059/BGDĐT-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5059/BGDĐT-VP
V/v gii thiệu ch ký Phó Cục trưởng Cục CSVCTBTH

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tnh ủy, HĐND, UBND các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể.

 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 3839/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 9 năm 2016 về việc tiếp nhận Tiến sĩ Nguyễn Chí Bính, Chủ nhiệm Khoa Đào tạo từ xa, Viện Đại học Mở Hà Nội, về công tác tại Cục Cơ sở vật cht và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, Bộ Giáo dục và Đào tạo và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xin trân trọng giới thiệu chữ ký của Tiến sĩ Nguyễn Chí Bính với các cơ quan, đơn vị để thuận tiện trong việc quan hệ và phối hợp công tác.

Mu chữ ký của Tiến sĩ Nguyễn Chí Bính:

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ tr
ưởng (đ b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các s
GD&ĐT:
- Các đại học, trường đại học, học viện, viện, các trường cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;
- Các tổ chức, đơn vị tr
ực thuộc Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Ngọc Phương

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5059/BGDĐT-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Phạm Ngọc Phương
Ngày ban hành: 12/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5059/BGDĐT-VP

229

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329615