• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 506/BTTTT-ƯDCNTT kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị 34/2008/CT-TTg tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Tải về Công văn 506/BTTTT-ƯDCNTT
Bản Tiếng Việt

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 506/BTTTT-ƯDCNTT
V/v kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 03/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Trong thời gian qua, các Bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực ứng dụng hệ thống thư điện tử trong công việc, góp phần đáng kể trong việc tăng năng suất lao động, giảm thời gian, chi phí trao đổi văn bản, tài liệu giữa các cơ quan nhà nước. Thực hiện nhiệm vụ được giao về việc hướng dẫn, đôn đốc, thúc đẩy thực hiện Chỉ thị, hàng năm Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện Chỉ thị.

Để tiếp tục thúc đẩy triển khai Chỉ thị và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện Chỉ thị, Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Quý Cơ quan:

1. Tiếp tục quán triệt, đôn đốc thúc đẩy sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc.

2. Cung cấp danh mục địa chỉ hộp thư điện tử của cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan (đến cấp đơn vị trực thuộc đối với các Bộ, ngành; đến cấp xã/phường đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), không bao gồm các đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế. Thông tin cung cấp tối thiểu bao gồm: tên cán bộ, công chức, viên chức; đơn vị công tác; chức vụ; địa chỉ thư điện tử hoặc cung cấp đường liên kết (link) đến danh mục địa chỉ thư điện tử đã được đăng tải trên trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan.

3. Phối hợp, tạo điều kiện cho các đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông đến kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện Chỉ thị trong thời gian tới.

Văn bản phúc đáp xin gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 08/03/2013 (đồng thời gửi văn bản điện tử vào hộp thư điện tử có địa chỉ tthly@mic.gov.vn).

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Đơn vị chuyên trách về CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ (qua thư điện tử);
- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (qua thư điện tử);
- Lưu: VT, ƯDCNTT (KH).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 506/BTTTT-ƯDCNTT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch   Người ký: Nguyễn Minh Hồng
Ngày ban hành: 19/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 506/BTTTT-ƯDCNTT

290

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
173430