• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 5083/VPCP-TTĐT năm 2013 triển khai Chỉ thị 07/CT-TTg đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 5083/VPCP-TTĐT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5083/VPCP-TTĐT
V/v triển khai Chỉ thị số 07/CT-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 22 tháng 5 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại điểm 5 của Chỉ thị, Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố phối hợp triển khai kết nối với Văn phòng Chính phủ, hình thành Mạng thông tin hành chính điện tử và Hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu, biểu mẫu, chỉ tiêu báo cáo phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành trong Quý IV năm 2013.

Văn phòng Chính phủ giao Cổng Thông tin điện tử Chính phủ là đầu mối phối hợp triển khai nhiệm vụ kết nối Mạng Thông tin hành chính điện tử và Hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu, biểu mẫu, chỉ tiêu báo cáo phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các Bộ ,cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo)
- VPCP: BTCN, các PCN;
- Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel);
- Lưu: VT, TTĐT (2b).ML

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

5. Văn phòng Chính phủ khẩn trương kết nối Cổng Thông tin điện tử Chính phủ với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hình thành Mạng thông tin hành chính điện tử và Hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu, biểu mẫu, chỉ tiêu báo cáo phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành trong Quý IV năm 2013.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5083/VPCP-TTĐT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 24/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5083/VPCP-TTĐT

128

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
195968