• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


 

Công văn 5091/BHXH-CSXH năm 2017 về hướng dẫn thực hiện Công văn 3058/LĐTBXH-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 5091/BHXH-CSXH
Bản Tiếng Việt

BẢO HIM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 5091/BHXH-CSXH
V/v hướng dẫn thực hiện Công văn số 3058/LĐTBXH-BHXH ngày 16/8/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

Thực hiện Công văn số 3058/LĐTBXH-BHXH ngày 16/8/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về việc tính thời gian công tác trước khi nghỉ việc hưởng trợ cấp mất sức lao động để tính hưởng bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sao gửi Công văn số 3058/LĐTBXH-BHXH nêu trên để triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân tổ chức thực hiện các nội dung tại Điểm 1 và Điểm 2 Công văn số 3058/LĐTBXH-BHXH.

- Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La, Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An giải quyết tính cộng nối thời gian công tác đối với ông Thái Vũ Quang và ông Nguyễn Thành Lê theo Điểm 3 Công văn số 3058/LĐTBXH-BHXH.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mc kịp thi phản ánh để Bảo hiểm xã hội Việt Nam báo cáo cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn bổ sung./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc (để b/c);

- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Website BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, CSXH (2b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH
PHÓ TRƯỞNG BAN

Đinh Thị Thu Hiền

 

1. Việc tính cộng nối thời gian công tác trước khi nghỉ việc hưởng trợ cấp mất sức lao động với thời gian công tác sau khi được tiếp nhận trở lại làm việc được thực hiện đối với các trường hợp thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng do phục hồi sức lao động, được cơ quan, xí nghiệp cũ tiếp nhận lại làm việc hoặc cơ quan, xí nghiệp khác của Nhà nước tuyển dụng quy định tại Thông tư số 09/NV ngày 18/10/1974 của Bộ Nội vụ và Thông tư số 48/TBXH ngày 30/9/1985 của Bộ Thương binh và Xã hội.

Trường hợp cá biệt, người thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động, trả lại tiếp tục làm việc và đóng bảo hiểm xã hội mà không thuộc trường hợp nêu trên thì cơ quan Bảo hiểm xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét từng trường hợp cụ thể, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố hoặc Bộ, ngành chủ quản xem xét, kết luận và có văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trường hợp người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động mà phục hồi sức lao động nhưng không được tiếp nhận hoặc tuyển dụng trở lại làm việc, đã được cơ quan, xí nghiệp cũ giải quyết trợ cấp thôi việc; sau đó tiếp tục làm việc và tham gia bảo hiểm xã hội thì thời gian công tác trước khi giải quyết trợ cấp thôi việc không được tính cộng nối với thời gian đóng bảo hiểm xã hội sau này để hưởng bảo hiểm xã hội.

2. Đối với người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng mà có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 37 của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
3. Đối với trường hợp ông Thái Vũ Quang và ông Nguyễn Thành Lê, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đồng ý tính cộng nối thời gian công tác trước khi nghỉ việc hưởng trợ cấp mất sức lao động với thời gian đóng bảo hiểm xã hội sau khi trở lại làm việc để tính hưởng bảo hiểm xã hội.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5091/BHXH-CSXH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Đinh Thị Thu Hiền
Ngày ban hành: 13/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5091/BHXH-CSXH

330

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
369052