• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật viên chức

 

Công văn 5091/VPCP-KGVX năm 2020 về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 5091/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5091/VPCP-KGVX
V/v chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về phản ảnh của Hội Cựu giáo chức Việt Nam tại văn bản số 18/CGCVN ngày 29 tháng 5 năm 2020 về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, xử lý theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin chuyển văn bản nêu trên để quý Bộ thực hiện (bản chụp văn bản kèm theo)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Th
tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Hội Cựu giáo chức Việt Nam (P412
- số 25 Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ TH;
- Lưu: VT, KGVX(2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5091/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 24/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Lao động, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5091/VPCP-KGVX

330

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446132