• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

 

Công văn 5093/UBND-KTN năm 2015 tăng cường kiểm tra, giám sát và xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá đối với hoạt động quản lý, sử dụng đất đai tỉnh Bến Tre

Tải về Công văn 5093/UBND-KTN
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5093/UBND-KTN
V/v tăng cường kiểm tra, giám sát và xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá đối với hoạt động quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh

Bến Tre, ngày 05 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi:

- Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Nội vụ;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Thanh tra tỉnh;
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

Căn cứ Luật Đất đai; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Thực hiện Công văn số 3215/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 05 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường kiểm tra, giám sát và xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá đối với hoạt động quản lý, sử dụng đất đai. Để triển khai thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đánh giá và tăng cường kiểm tra, giám sát đối với hoạt động quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu đơn vị thực hiện một số việc như sau:

1. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật đất đối với các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh, Uỷ ban nhân dân các cấp và người sử dụng đất, trong đó:

- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh cần chú trọng kiểm tra việc tuân thủ quy định thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; việc quản lý thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; tài chính đất đai và giá đất; việc thanh tra kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công khai vi phạm và xử lý vi phạm pháp luật v đất đai; việc khắc phục các tồn tại, hạn chế, vi phạm đã phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra ở các cấp.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trườngUỷ ban nhân dân cấp huyện, xã tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên tình hình sử dụng đất sau khi được giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất; phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp không đưa đất vào sử dụng gây lãng phí đất đai; các trường hợp chuyển mục đích sử dụng trái phép; không thực hiện nghĩa vụ tài chính, không đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, chỉ đạo triển khai xây dựng và vận hành hệ thống theo dõi, đánh giá đối với hoạt động quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh, trong đó:

- Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ xây dựng, vận hành hệ thống theo dõi, đánh giá đi với hoạt động quản lý và sử dụng đất đai cho cơ quan tài nguyên và môi trường theo quy định tại Thông tư liên tịch s50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ trước ngày 05 tháng 10 năm 2015;

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng, vận hành hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý, sử dụng đất đai địa phương theo quy định tại Điều 200 của Luật Đt đai; các Điều 92, 93, 94 và các Khoản 2, 3 Điều 95 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ trước ngày 05 tháng 10 năm 2015;

- Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre căn cứ Luật Đất đai, Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ tổ chức thực hiện việc giám sát công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; tham gia vào hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

3. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức việc tiếp nhận, xử lý phản ánh vi phạm pháp luật đất đai của tổ chức, công dân theo quy định tại Điều 199 của Luật Đất đai. Thông báo rộng rãi về địa điểm, hình thức và tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm tiếp nhận thông tin phản ánh vi phạm pháp luật đất đai trên các phương tiện thông tin đại chúng để tổ chức và công dân biết thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện định kỳ vào ngày 20 tháng 11 hàng năm .

4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đánh giá hàng năm về tình hình thực hiện Luật Đất đai; đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng đất và tác động của chính sách, pháp luật về đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường trên cơ sở các thông tin theo dõi hoạt động quản lý, sử dụng đất và kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thi hành Luật Đất đai ở địa phương, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25 tháng 11 hàng năm.

Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Lập

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5093/UBND-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre   Người ký: Nguyễn Hữu Lập
Ngày ban hành: 05/10/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Luật Đất đai, ngày 5/10/2015, UBND tỉnh Bến tre đã có Công văn 5093/UBND-KTN về việc tăng cường kiểm tra, giám sát và xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá đối với hoạt động quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh gửi: Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre; Sở TNMT; Sở Nội vụ; Sở TTTT; Thanh tra tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu đơn vị thực hiện một số việc như sau:

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật đất đối với các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh, UBND các cấp và người sử dụng đất.

- Tổ chức, chỉ đạo triển khai xây dựng và vận hành hệ thống theo dõi, đánh giá đối với hoạt động quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh.

- Giao văn phòng UBND tỉnh, Sở TNMT, Thanh tra tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức việc tiếp nhận, xử lý phản ánh vi phạm pháp luật đất đai của tổ chức, công dân đồng thời thông báo rộng rãi về địa điểm, hình thức và tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm tiếp nhận thông tin phản ánh vi phạm pháp luật đất đai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Giao Sở TNMT tổ chức đánh giá hàng năm về tình hình thực hiện Luật Đất đai; đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng đất và tác động của chính sách, pháp luật về đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường và báo cáo UBND tỉnh.

Từ khóa: Công văn 5093/UBND-KTN

782

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
295404