• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa


Văn bản pháp luật về Luật thủy sản

 

Công văn 51/QLCL-CL1 năm 2019 về kiểm dịch đối với hàng xuất khẩu do Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Tải về Công văn 51/QLCL-CL1
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/QLCL-CL1
V/v kiểm dịch đối vi hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan

Trả lời công văn số 3904/GSQL-GQ1 ngày 03/12/2018 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Tổng cục Hải quan về kiểm dịch đối với hàng xuất khẩu, Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản có ý kiến như sau:

1. Về công văn số 1620/GSQL-GQ1 ngày 31/5/2018: Sau khi rà soát các văn bản đi đến cho thấy Cục chưa nhận được văn bản này của Cục Giám sát quản lý về Hải quan.

2. Công văn số 442/QLCL-CL1 ngày 20/3/2014 để triển khai thực hiện Nghị định 187/2013/NĐ-CP liên quan đến một số quy định về kiểm dịch tại Pháp lệnh Thú y. Hiện nay, Pháp lệnh Thú y đã được thay thế bởi Luật Thú y năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 07/01/2016). Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản dùng làm thực phẩm, trong đó không có nội dung nào quy định trường hợp có yêu cầu của nước nhp khẩu hoặc của ch hàng thì doanh nghip xuất khẩu phi nộp cho cơ quan hải quan Giấy chng nhận kiểm dịch đối vi lô hàng thy sản trước khi thông quan. Điều này cũng phù hợp với quan điểm của Tổng cục Hải quan nêu tại công văn số 1620/GSQL-GQ1.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cục./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT Ngô Hồng Phong (để biết);
- Các Trung tâm vùng;
- Hiệp hội VASEP;
- Lưu: VT, CL1.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 51/QLCL-CL1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản   Người ký: Nguyễn Như Tiệp
Ngày ban hành: 09/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 51/QLCL-CL1

242

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406342