• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Ngày truyền thống

 

Công văn 5102/TCHQ-VP năm 2018 về kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Hải quan Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5102/TCHQ-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5102/TCHQ-VP
V/v kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Hải quan Việt Nam

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành Hải quan (10/9/1945 - 10/9/2018), để tiếp tục phát huy truyền thống của Ngành một cách thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí, Tổng cục Hải quan yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt, tập trung thực hiện nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Quyết định số 16/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 04/1/2018 và công văn số 642/TCHQ-VP của Tổng cục Hải quan ngày 31/1/2018 triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Tổng cục Hải quan.

2. Đề nghị các đơn vị không tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Hải quan Việt Nam, các hoạt động kỷ niệm dưới hình thức khác phải được thực hiện với tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí; không tổ chức các đoàn đến tặng hoa, chúc mừng tại Trụ sở Tổng cục Hải quan và các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan.

3. Báo Hải quan và Văn phòng Tổng cục tổ chức thực hiện đẩy mạnh tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 73 năm thành lập Ngành, động viên toàn thể cán bộ, công chức, người lao động toàn ngành Hải quan phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao của toàn ngành năm 2018.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC (để b/c);
- Lưu: VT, VP.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5102/TCHQ-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 30/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5102/TCHQ-VP

306

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
393559