• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 5104/TCHQ-TXNK năm 2020 về xác định hàng hóa trong nước đã sản xuất được do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5104/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5104/TCHQ-TXNK
V/v xác định hàng hóa trong nước đã sản xuất được

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

Trả lời công văn số 1450/HQTN-NV ngày 8/7/2020 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh về thời điểm áp dụng chính sách thuế đối với hàng hóa trong nước đã sản xuất được theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các công văn số 2119/BKHĐT-KTCN ngày 03/04/2019, số 4456/BKHĐT-KTCN ngày 01/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời Cục Hải quan tỉnh Long An và Công ty Cổ phần năng lượng BCG-Bằng Dương thì mặt hàng “Hệ thống giá đỡ tấm pin quang điện”, “Khung giá đỡ tấm pin quang điện” là vật tư xây dựng và thuộc danh mục hàng hóa trong nước sản xuất ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Như vậy, thời điểm áp dụng chính sách thuế đối với mặt hàng “Khung giá đỡ tấm pin quang điện” hướng dẫn tại công văn số 4204/TCHQ-TXNK ngày 22/6/2020 của Tổng cục Hải quan là thời điểm Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT có hiệu lực.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh căn cứ các quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được tại thời điểm phát sinh tờ khai nhập khẩu hàng hóa, đối chiếu với hồ sơ, thực tế hàng hóa nhập khẩu để áp dụng chính sách thuế cho doanh nghiệp theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5104/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 03/08/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5104/TCHQ-TXNK

188

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
450608