• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý trang thiết bị y tế


 

Công văn 5106/BYT-KH-TC năm 2013 tăng cường kiểm tra chấn chỉnh việc liên doanh liên kết trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành

Tải về Công văn 5106/BYT-KH-TC
Bản Tiếng Việt

B Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5106/BYT-KH-TC
V/v tăng cường kiểm tra chấn chỉnh việc liên doanh liên kết TTB y tế.

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian vừa qua, quốc hội, Chính phủ đã ban hành một số văn bản về xã hội hóa liên quan đến lĩnh vực y tế như: Nghị quyết số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật xã hội hóa để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyn tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định 69/2008/NĐ-CP. Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 15/2007/TT-BYT ngày 12/12/2007 hướng dẫn việc liên doanh, liên kết trang thiết bị y tế, trong đó đã quy định về xây dựng đ án; lựa chọn đối tác; thẩm định và lựa chọn trang thiết bị; xây dựng phương án chi phí làm cơ sở quyết định mức giá dịch vụ; công khai, minh bạch danh mục và mức giá các dịch vụ để người bệnh biết, lựa chọn, không được ép buộc, gợi ý người bệnh sử dụng các dịch vụ thực hiện bằng thiết bị liên doanh, liên kết trong khi tại đơn vị có loại thiết bị đó được đầu tư từ ngân sách nhà nước và còn đủ khả năng đáp ứng; các đơn vị phải theo dõi, hạch toán riêng doanh thu, chi phí và phản ánh vào báo cáo tài chính hàng năm của đơn vị.

Trong điều kiện ngân sách nhà nước đầu tư cho các đơn vị còn hạn chế, không thể có đủ kinh phí để mua các trang thiết bị tiên tiến, hiện đại, có giá trị lớn như PET.CT, CT-Scanner, cộng hưởng t.... Nên nhiều đơn vị đã liên doanh, liên kết trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh và hoạt động dịch vụ của đơn vị. Để tránh việc sử dụng quá mức dịch vụ, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn chn đoán và điu trị, quản lý chất lượng xét nghiệm, chỉ đạo thành lập Hội đồng thẩm định của đơn vị để quyết định việc thực hiện các kỹ thuật cao. Tại một số đơn vị, cơ quan BHXH và đơn vị đã thỏa thuận cụ thể các trường hợp sử dụng kỹ thuật cao được Quỹ BHYT thanh toán, nên người bệnh có nhu cu thì có quyền lựa chọn sử dụng dịch vụ, người bệnh có thẻ BHYT được cơ quan BHXH thanh toán theo quy định.

Trong thời gian vừa qua, Bộ Y tế cũng đã tiến hành khảo sát, đánh giá việc thực hiện xã hội hóa y tế trong các bệnh viện công. Kết quả cho thấy hầu hết các đơn vị đã thực hiện đúng theo các văn bản hướng dẫn về thực hiện xã hội hóa trang thiết bị y tế. Việc liên doanh, liên kết đã đạt được một số kết quả tích cực như phát triển kỹ thuật; trang bị được nhiều loại thiết bị hiện đại, tiên tiến như hệ thống PET.CT, CT-Scanner các loại (có c loại 256, 128 và 64 lớp cắt), hệ thống cộng hưởng từ (MRI), máy gia tốc tuyến tính, các thiết bị tán sỏi ngoài cơ thể, mổ Phaco, siêu âm màu, máy xét nghiệm các loại..., nhờ đó đã nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị, phát hiện sớm, chính xác bệnh tật, giảm tỷ lệ tử vong. Nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao đã được thực hiện làm cho trình độ kỹ thuật y tế của Việt Nam đang dần tiến bộ ngang với các nước tiên tiến trong khu vực. Người dân, trong đó có cả người nghèo, cận nghèo, trẻ em, đối tượng chính sách xã hội cũng được hưởng lợi vì được sử dụng các dịch vụ này, kể cả dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn và được BHYT thanh toán vì ở nhiều bệnh viện, các trang thiết bị xã hội hóa được dùng chung cho toàn bộ bệnh viện.

Tuy nhiên bên cạnh các kết quả tích cực đã đạt được, việc thực hiện xã hội hóa trang thiết bị ở một số đơn vị vẫn còn một số tồn tại như: còn có đơn vị chưa sử dụng hợp lý các trang thiết bị y tế được đầu tư từ nguồn xã hội hóa, dẫn đến tình trạng cung ứng dịch vụ quá mức cần thiết; còn có đơn vị chưa thực hiện đúng quy trình, thủ tục xã hội hóa theo các văn bản hướng dẫn; còn có đơn vị, địa phương chưa quan tâm đầy đủ đến công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện quy chế dân chủ..., B Y tế đã có công văn s 3295/BYT-KH-TC ngày 26/5/2010 chấn chỉnh những nguy cơ, thiếu sót này.

Để tăng cường và phát huy hiệu quả, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai sót nếu có trong việc xã hội hóa trang thiết bị y tế, Bộ Y tế đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trc thuộc TW chỉ đạo:

1. Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc địa phương quản lý tự kiểm tra, rà soát việc liên doanh, liên kết lắp đặt máy móc thiết bị đang thực hiện tại đơn vị. Nếu phát hiện các bất hợp lý, tồn tại trong việc thực hiện liên doanh, liên kết thì phải chấn chỉnh việc thực hiện, phối hợp với phía đối tác để điều chỉnh hợp đồng liên doanh liên kết cho phù hợp với tình hình thực tế và hướng dẫn của Bộ Y tế tại Thông tư số 15/2007/TT-BYT ngày 27/12/2007. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện liên doanh, liên kết tại đơn vị gửi Sở Y tế.

2. Sở Y tế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc liên doanh, liên kết trang thiết bị tại một số đơn vị thuộc địa phương quản lý, kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm hoặc xử lý các sai phạm nếu có. Tổng hp báo cáo đánh giá tình hình liên doanh, liên kết và kết quả thanh tra, kim tra tại địa phương, trong đó nêu rõ số lượng, giá trị các đề án, hợp đồng liên doanh, liên kết; hiệu quả liên doanh, liên kết trong việc phát triển kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu trang thiết bị cho nhiệm vụ chuyên môn..., những mặt được, chưa được, vn đcòn tồn tại, giải pháp và các kiến nghị về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế trước ngày 30/9/2013.

Rất mong được sự quan tâm, chỉ đạo của Đồng chí, Bộ Y tế xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Đng chí đối với sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các đ/c Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- SYT các tỉnh/TP thuộc TW (để thực hiện);
- Lưu: YT, KH-TC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5106/BYT-KH-TC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành: 16/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5106/BYT-KH-TC

331

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
233283