• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp


 

Công văn 5106/VPCP-QHĐP năm 2020 về tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam lần 3 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 5106/VPCP-QHĐP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5106/VPCP-QHĐP
V/v tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam lần 3.

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Hội Nông dân Việt Nam.

Về đề nghị của Trung ương Hội Nông dân tại Tờ trình số 27-TTr/HNDTW ngày 21 tháng 5 năm 2020; Kế hoạch số 177A-KH/HNDTW ngày 27 tháng 5 năm 2020 về việc tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2020 tại các văn bản nêu trên.

2. Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan chuẩn bị tốt các nội dung đối thoại và tổ chức Hội nghị một cách thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Hội Nông dân Việt Nam và các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT; các vụ: TH, NN
- Lưu: VT, QHĐP (3b) Thg.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5106/VPCP-QHĐP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 24/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5106/VPCP-QHĐP

161

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446059