• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 51113/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 51113/CT-HTr
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51113/CT-HTr
V/v thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty cổ phần bao bì và in nông nghiệp
Địa chỉ: Số 72 Đường Trường Chinh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
MST: 0101508664

Trả lời công văn số 57/CV-TCKT đề ngày 13/5/2016, công văn bổ sung thông tin số 18/7/CV-TCKT đề ngày 18/7/2016 của Công ty cổ phần bao bì và in nông nghiệp (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sách thuế TNDN, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp, quy định về thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN:

“1. Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai.

2. Trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm mức thuế suất ưu đãi, mức min thuế, giảm thuế) và thu nhập từ hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế đ kê khai nộp thuế riêng.

Trường hợp trong kỳ tính thuế, doanh nghiệp không tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế và thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế thì phần thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi thuế xác định bằng (=) tổng thu nhập tính thuế nhân (x) với tỷ lệ phần trăm (%) doanh thu hoặc chi phí được trừ của hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi thuế so với tổng doanh thu hoặc tổng chi phí được trừ của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế.

Trường hợp có khoản doanh thu hoặc chi phí được trừ không thể hạch toán riêng được thì khoản doanh thu hoặc chi phí được trừ đó xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu hoặc chi phí được trừ của hoạt động sản xuất, kinh doanh hưởng ưu đãi thuế trên tổng doanh thu hoặc chi phí được trừ của doanh nghiệp.”

Căn cứ hướng dẫn trên và nội dung trình bày của Công ty, trường hợp Công ty thực hiện chuyển giao toàn bộ dự án nhà máy sản xuất bao bì dùng cho dược phẩm và thực phẩm (trước đây thuộc Công ty TNHH bao bì APP, 100% vốn của Công ty tại Khu công nghiệp Phố Nối A, đã hết ưu đãi thuế TNDN) (Dự án 1) cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại Hưng Yên quản lý, Chi nhánh đang quản lý dự án nhà máy sản xuất bao bì (Dự án 2) tại Khu công nghiệp Phố Nối A, Tỉnh Hưng Yên (thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đầu tư vào khu công nghiệp năm 2015), thì:

Sau khi nhận chuyển giao dự án, Chi nhánh phải hạch toán riêng thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN (Dự án 2) và thu nhập không được hưởng ưu đãi thuế TNDN (Dự án 1) để kê khai, nộp thuế riêng.

Khi xác định thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN, trường hợp có khoản doanh thu hoặc chi phí được trừ không thể hạch toán riêng được thì khoản doanh thu hoặc chi phí được trừ đó được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu hoặc chi phí được trừ của hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế trên tổng doanh thu hoặc chi phí được trừ của doanh nghiệp.

Nội dung Công ty hỏi về chế độ hạch toán kế toán không thuộc thẩm quyền trả lời của Cục Thuế TP Hà Nội. Đề nghị Công ty liên hệ với Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán - Bộ Tài chính để được hướng dẫn.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng
: Pháp chế, KT5;
- Lưu: VT, HTr(2)
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 51113/CT-HTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 03/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 51113/CT-HTr
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331692