• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 51114/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 51114/CT-HTr
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51114/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nissan Techno Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 26 Keangnam Hoanoi Landmark Tower, Lô E6, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. MST: 0101145668

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số NTV/AC16-0714 ngày 14/07/2016 của Công ty TNHH Nissan Techno Việt Nam hỏi về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị đnh về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN như sau:

"1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

2. Các Khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật...

- Căn cứ khoản 13 Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định các khoản thu nhập khác:

"Điều 7. Thu nhập khác...

13. Trường hợp doanh nghiệp có khoản thu về tiền phạt, tiền bồi thường do bên đối tác vi phm hp đồng hoặc các khoản thưởng do thực hiện tốt cam kết theo hợp đồng phát sinh cao hơn khoản chi tiền phạt, tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng (các khoản phạt này không thuộc các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính), sau khi bù trừ, phần chênh lệch còn li tính vào thu nhập khác..."

Căn cứ các quy định nêu trên:

Trường hợp công ty có ký thỏa thuận với người lao động về việc người lao động sẽ đặt cọc một khoản tiền trong thời gian đào tạo để đảm bảo việc tiếp tục làm việc cho công ty sau khi đào tạo tại nước ngoài theo hình thức khấu trừ từng lần vào lương hàng tháng của người lao động thì:

- Công ty được hạch toán vào chi phí được trừ đối với khoản tiền lương, tiền công của người lao động (bao gồm cả tiền đặt cọc).

- Nếu người lao động vi phạm thỏa thuận thì công ty hạch toán khoản tiền đặt cọc và tiền bồi thường (nếu có) vào thu nhập khác để tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Nissan Techno Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT
1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2)
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 51114/CT-HTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 03/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 51114/CT-HTr
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331693