• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật quy hoạch đô thị

Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật đất đai

Công văn 5115/VPCP-NN năm 2019 về báo cáo của Bộ Xây dựng kết quả kiểm tra tình hình đầu tư đô thị và việc sử dụng đất trồng lúa trong các dự án đô thị do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 5115/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5115/VPCP-NN
V/v báo cáo của Bộ Xây dựng

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Về báo cáo kết quả kiểm tra tình hình đầu tư đô thị và việc sử dụng đất trồng lúa trong các dự án đô thị đã, đang thực hiện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên của Bộ Xây dựng tại công văn số 1270/BXD-PTĐT ngày 31 tháng 5 năm 2019, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại công văn số 3518/BKHĐT-KTNN ngày 28 tháng 5 năm 2019 và tiếp tục đôn đốc các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2019.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng biết, thực hiện./.


 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Bộ N
ông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài nguyên và Môi
trường;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND tỉnh Hưng Yên;
- VPCP: BTCN, P
CN Nguyễn Cao Lục, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ CN;
- Lưu: VT, NN (2)THUY

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5115/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 12/06/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5115/VPCP-NN

95

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
416419