• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Giáo dục đại học


Văn bản pháp luật về Luật thanh tra

 

Công văn 5120/BGDĐT-TTr năm 2020 về dự Hội nghị công tác thanh tra nội bộ các cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 5120/BGDĐT-TTr
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5120/BGDĐT-TTr
V/v dự Hội nghị công tác thanh tra nội bộ các cơ sở giáo dục đại học

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục đại học

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị công tác thanh tra nội bộ các cơ sở giáo dục đại học, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm

a) Đối với các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn các tỉnh từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra phía Bắc

- Thời gian: 01 ngày; từ 08h00 ngày 07/12/2020 (Thứ Hai).

- Địa điểm: Khách sạn Đông Á Plaza, số 668 Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

b) Đối với các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn các tỉnh từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở vào phía Nam.

- Thời gian: 01 ngày, từ 08h00 ngày 11/12/2020 (Thứ Sáu).

- Địa điểm: Trường Đại học Nha Trang, số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Vĩnh Thọ, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Thành phần

Mỗi cơ sở giáo dục đại học c 02 đại biểu (Lãnh đạo cơ sở giáo dục đại học và 01 Trưởng phòng/ban/phụ trách Thanh tra). Danh sách đại biểu dự theo khu vực nêu tại mục 1 gửi về Thanh tra Bộ qua địa chỉ email: dtthuy@moet.gov.vn trước ngày 02/12/2020 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

3. Kinh phí

Đơn vị cử đại biểu dự tập huấn thanh toán tiền phương tiện đi lại, công tác phí và các khoản chi khác theo quy định hiện hành.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- TT Phạm Ngọc Thưởng (để b/cáo);
- Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT (để đăng tin);
- Lưu: VT, TTr.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH THANH TRA
Nguyễn Đức Cường

 

Thông tin liên hệ: Bà Đặng Thu Thủy, Thanh tra Bộ GDĐT, ĐT: 090.3482379, email: dtthuy@moet.gov.vn: Đặt phòng: Bà Mai Anh, điện thoại: 091.2401266

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5120/BGDĐT-TTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Nguyễn Đức Cường
Ngày ban hành: 26/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5120/BGDĐT-TTr

127

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
458741