• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Công văn 5120/LĐTBXH-KHTC về chuẩn bị tổng kết năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 5120/LĐTBXH-KHTC
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 5120/LĐTBXH-KHTC
V/v chuẩn bị tổng kết năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Để chuẩn bị nội dung Hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017; triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, Bộ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chuẩn bị báo cáo với nội dung sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017

1. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017 liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị; trong đó, so sánh kết quả thực hiện với kế hoạch đã đề ra và với kết quả thực hiện năm 2016.

2. Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các chương trình, đề án Bộ được giao trong Chương trình công tác năm 2017 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các chương trình, kế hoạch hành động của Bộ thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, chương trình hành động của Chính phủ.

3. Làm rõ những khó khăn, tồn tại và nguyên nhân.

II. Chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018

1. Chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu

2. Giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch năm 2018

Các đơn vị căn cứ Quyết định số 1015/QĐ-LĐTBXH ngày 29/7/2016 về ban hành Chương trình hành động của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Chương trình hành động của Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và kết quả thực hiện kế hoạch năm 2017 đ xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và các giải pháp chỉ đạo, điều hành để thực hiện kế hoạch năm 2018. Trong đó, xác định, đề xuất các nội dung trọng tâm, các giải pháp mang tính đột phá, phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước và đảm bảo khả thi trong triển khai thực hiện.

Báo cáo của đơn vị cần viết ngắn gọn (không quá 10 trang), gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ) trước ngày 20/12/2017 để tổng hợp vào báo cáo chung của Bộ. (Đồng thời, gửi theo hộp thư điện tử: phongkh@molisa.gov.vn).

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tập trung xây dựng Báo cáo đảm bảo đầy đủ nội dung, chất lượng và đúng tiến độ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5120/LĐTBXH-KHTC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 07/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5120/LĐTBXH-KHTC

246

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
369639