• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật hàng hải


 

Công văn 5125/VPCP-KTN năm 2013 nạo vét, duy tu tuyến luồng hàng hải Định An - Cần Thơ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 5125/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5125/VPCP-KTN
V/v nạo vét, duy tu tuyến luồng hàng hải Định An - Cần Thơ

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 4975/BGTVT-KCHT ngày 31 tháng 5 năm 2013) về việc nạo vét, duy tu tuyến luồng hàng hải từ cửa Định An vào Cần Thơ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá hiệu quả hoạt động nạo vét, duy tu tuyến luồng từ cửa Định An vào Cần Thơ (tuyến luồng Định An) của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên.

2. Bộ Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản số 721/TTg-KTN ngày 28 tháng 5 năm 2012 và số 3088/VPCP-KTN ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ về xây dựng quy chế quản lý hoạt động nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải trong phạm vi cả nước.

3. Về việc bố trí nguồn vốn thực hiện nạo vét, duy tu tuyến luồng Định An: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính thực hiện việc xử lý nguồn vốn đầu tư nạo vét tuyến luồng Định An theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 144/TB-VPCP ngày 01 tháng 4 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.

4. Đồng ý chấm dứt Dự án BOT tuyến luồng Định An của Công ty TNHH Quang Vinh như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên; Bộ Giao thông vận tải thực hiện việc chấm dứt dự án theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- Ban chỉ đạo Tây Nam bộ;
- Các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Sóc Trăng;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Tổng công ty Bảo đảm ATHH miền Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NC, V.III, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5125/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 25/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5125/VPCP-KTN

142

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
196221