• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 5128/VPCP-KTN năm 2013 điều chuyển Cụm cảng Hòa Bình từ Tổng Công ty Vận tải thủy về Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 5128/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5128/VPCP-KTN
V/v điều chuyển Cụm cảng Hòa Bình từ Tổng Công ty Vận tải thủy về Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình quản lý.

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Các Bộ: Giao thông vận tải, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 4851/BGTVT-TC ngày 29 tháng 5 năm 2013) về việc điều chuyển các cảng Bích Hạ, Ba Cấp và các công trình cảng, bến thủy nội địa trên tuyến sông Đà (Cụm cảng Hòa Bình) từ Tổng Công ty Vận tải thủy về Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình quản lý, khai thác, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đề nghị các Bộ: Tài chính, Tư pháp và Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải về việc điều chuyển Cụm cảng Hòa Bình về Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tại văn bản số 4851/BGTVT-TC ngày 29 tháng 5 năm 2013 (sao gửi kèm theo).

2. Bộ Giao thông vận tải giải trình, làm rõ thêm việc điều chuyển Cụm cảng Hòa Bình từ Tổng Công ty Vận tải thủy về Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình có thuận lợi gì đối với việc cổ phần hóa Tổng Công ty và việc quản lý, khai thác Cụm cảng này, cả trước mắt và lâu dài; báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi các bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình;
- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
- Tổng Công ty Vận tải thủy;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Trợ lý Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, các Vụ: KTTH, NC, ĐMDN, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5128/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 25/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5128/VPCP-KTN

136

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
196228