• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế thu nhập cá nhân


 

Công văn 513/TCT-DNNCN năm 2020 về tiếp nhận bảng kê chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 513/TCT-DNNCN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 513/TCT-DNNCN
V/v tiếp nhận bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn s72444/CT-TTHT của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc tiếp nhận bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hướng dẫn:

“Điều 27. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn QI nộp chậm nhất là ngày 30/4; qII nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và qIV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau (mẫu s3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi slượng hóa đơn sử dụng bng không (=0)

Riêng doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư này thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.”

- Tại phần thứ 3 quy trình quản lý biên lai kèm theo Quyết định số 440/QĐ-TCT ngày 14/03/2013 của Tổng cục Thuế:

“3. Quản lý Báo cáo tình hình sử dụng, Báo cáo quyết toán biên lai.

….

+ Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thuế, chứng từ khu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in của tổ chức trả thu nhập (mu CTT25/AC); thời hạn gửi báo cáo: chậm nhất là ngày 30 của tháng đu q sau.”

Căn cứ các quy định nêu trên và tình hình thực tế, nhằm đáp ứng định hướng của Chính phủ và Bộ Tài chính về giao dịch điện tử. Tổng cục Thuế ghi nhận ý kiến đề xuất của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc tiếp nhận bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Về nội dung mẫu biểu và thời hạn gửi Bảng kê chứng từ khu trừ thuế TNCN (loại do Tổng cục Thuế đặt in): Tổng cục Thuế đã có công văn số 4242/TCT-TVQT ngày 16/09/2016 về việc báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN do cơ quan Thuế cấp.

Trong thời gian chờ quy định về chính sách mới về hóa đơn điện tử được ban hành, Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế TP Hà Nội tuyên truyền, hướng dẫn việc khai, nộp bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN khai theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Website TCT;
- Cục CNTT, Vụ Tài Vụ Quản trị;
- Lưu VT, DNNCN.

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD, CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh

 

Điều 27. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0)

Riêng doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư này thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo. Việc nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế. Hết thời hạn trên, cơ quan thuế kiểm tra việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và tình hình kê khai, nộp thuế để thông báo doanh nghiệp chuyển sang Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý. Trường hợp chưa có thông báo của cơ quan thuế, doanh nghiệp tiếp tục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.

Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn khác địa bàn cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi.

Hóa đơn thu cước dịch vụ viễn thông, hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước, hóa đơn thu phí dịch vụ của các ngân hàng, vé vận tải hành khách của các đơn vị vận tải, các loại tem, vé, thẻ và một số trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính không phải báo cáo đến từng số hóa đơn mà báo cáo theo số lượng (tổng số) hóa đơn. Cơ sở kinh doanh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của số lượng hóa đơn còn tồn đầu kỳ, tổng số đã sử dụng, tổng số xoá bỏ, mất, hủy và phải đảm bảo cung cấp được số liệu hóa đơn chi tiết (từ số…đến số) khi cơ quan thuế yêu cầu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 513/TCT-DNNCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Duy Minh
Ngày ban hành: 11/02/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 513/TCT-DNNCN

209

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
436099