• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 5132/VPCP-KTN năm 2013 khẩn trương thực hiện kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn đập của các hồ thủy điện và thủy lợi do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 5132/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5132/VPCP-KTN
V/v khẩn trương thực hiện kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn đập của các hồ thủy điện và thủy lợi.

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Khoa học và Công nghệ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Nhằm bảo đảm an toàn cho công trình thủy điện, thủy lợi và người dân vùng hạ lưu trong mùa mưa bão năm 2013, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có các hồ thủy điện, thủy lợi cần thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 10237/VPCP-KTN ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ về việc kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn đập của các hồ thủy điện và thủy lợi; trước mắt cần khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Bộ Xây dựng:

- Rà soát, bổ sung các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng các hồ chứa thủy lợi, thủy điện nhằm nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật, hiệu quả quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương. Rà soát, bổ sung các quy định về thiết kế, thi công xây dựng, điều kiện về năng lực và kinh nghiệm của các đơn vị tư vấn thiết kế, thi công, giám sát xây dựng các đập thủy lợi, thủy điện.

- Phối hợp với các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn đập của các hồ thủy điện và thủy lợi; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn những hồ, đập thủy lợi do Bộ quản lý và chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh kiểm tra, đánh giá an toàn đập của hồ thủy lợi do địa phương quản lý, tập hợp kết quả gửi Bộ Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Lập kế hoạch cùng các địa phương tập trung khắc phục các tồn tại về chất lượng và quản lý an toàn đập hồ chứa thủy lợi; bảo đảm an toàn cho công trình và người dân.

3. Bộ Công Thương

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn những hồ, đập thủy điện do Bộ quản lý và chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh kiểm tra, đánh giá an toàn đập của hồ thủy điện do địa phương quản lý; tập hợp kết quả gửi Bộ Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, địa phương liên quan tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý an toàn đập hồ chứa thủy điện; đặc biệt tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc kiểm định an toàn các đập thủy điện.

- Kiên quyết yêu cầu các nhà máy thủy điện ngừng tích nước, phát điện khi phát hiện có nguy cơ đe dọa đến an toàn công trình và tính mạng người dân vùng hạ du đập thủy điện. Chỉ cho phép tích nước, phát điện trở lại khi đã đủ điều kiện bảo đảm an toàn theo quy định.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở: Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan chuyên môn khác có liên quan:

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra về an toàn, tổ chức giám sát việc kiểm định an toàn đập; rà soát việc thực hiện quản lý vận hành của các công trình thủy điện, thủy lợi trên địa bàn do địa phương quản lý, đảm bảo thực hiện đúng quy định về quản lý kỹ thuật an toàn, vận hành đúng quy trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nếu phát hiện có nguy cơ đe dọa đến an toàn công trình, yêu cầu chủ đầu tư ngừng tích nước, phát điện cho đến khi đã đủ điều kiện về an toàn theo quy định.

- Tăng cường giám sát, kiểm tra công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh. Kiên quyết không cho tích nước, đưa vào vận hành các công trình thủy lợi, thủy điện do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đầu tư hoặc cấp giấy phép xây dựng nếu không đáp ứng yêu cầu về bảo đảm an toàn cho công trình và người dân vùng hạ du đập.

- Tập hợp kết quả công tác kiểm tra, đánh giá an toàn đập của các hồ thủy điện, thủy lợi do địa phương quản lý gửi các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Các Bộ: TC, KHĐT, TNMT;
- HĐND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: TKBT, TH, KGVX, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5132/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 25/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5132/VPCP-KTN

203

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
196082