• Lưu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao


Văn bản pháp luật về Công tác gia đình

 

Công văn 5137/BVHTTDL-GĐ năm 2015 hướng dẫn công tác gia đình năm 2016 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Tải về Công văn 5137/BVHTTDL-GĐ
Bản Tiếng Việt

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5137/BVHTTDL-GĐ
V/v Hướng dẫn công tác gia đình năm 2016

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về gia đình, để thống nhất nội dung công tác gia đình trên toàn quốc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn công tác gia đình năm 2016 như sau:

I. CHỦ ĐỀ

Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Tiếp tục kin toàn, thành lập và phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác gia đình các cấp.

2. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), 15 năm Ngày gia đình Việt Nam (28/6), Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11). Trong đó chú trọng, đổi mới công tác tuyên truyền về gia đình; tiến nh tổ chức Hội thi CLB gia đình chủ đề “Gia đình hạnh phúc” từ cơ sở.

3. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới trong gia đình; thực hiện Đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020, Đề án Hỗ trợ, chăm sóc đời sng văn hóa, tinh thần của người cao tuổi, các chương trình phối hợp thực hiện công tác gia đình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành liên quan.

4. Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp.

5. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác thu thập dữ liệu, tổng hợp báo cáo s liu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

6. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát chuyên ngành, liên ngành về công tác gia đình.

7. Tích cực hợp tác quốc tế trong lĩnh vực gia đình, nghiên cứu khoa học. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về phòng, chống bạo lực gia đình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3).

b) Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động Ngày Gia đình Việt Nam (28/6).

- Tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2016).

- Tổ chức Hội thi chung kết CLB Gia đình chủ đề về “Gia đình hạnh phúc”.

c) Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác gia đình.

d) Tổ chức cuộc thi viết về gương điển hình trong phòng, chống bạo lực gia đình.

đ) Xây dựng và duy trì trang thông tin điện tử về gia đình và PCBLGĐ.

e) Xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn kinh phí thực hiện công tác gia đình.

g) Điều tra, đánh giá tình nh thực thi triển khai Thông tư số 143/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL quy định chế độ quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chi cho công tác PCBLGĐ; kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ các cơ sở hỗ trợ nạn nhân BLCĐ, cơ sở tư vấn về PCBLGĐ ngoài công lập và Thông tư số 23/2011/TT-BVHTTDL quy định thu thập, xử lý thông tin về gia đình và PCBLGĐ (làm cơ sở đđề xuất xây dựng thông tư thay thế).

h) Tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát địa phương về công tác gia đình.

i) Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Công tác quản lý nhà nước về gia đình hiện nay”, “Giáo dục gia đình đối với trẻ em ở khu công nghiệp hiện nay”; thực hiện Dự án VNM8P05 “Xây dựng ứng phó quốc gia đối với bạo lực gia đình giai đoạn 2012-2016” và các nhiệm vụ khác theo kế hoạch.

2. Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Hướng dẫn này, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện công tác gia đình năm 2016; từ kinh nghiệm thực tế của một số tỉnh, thành phố, tích cực tham mưu xây dựng đội ngũ cộng tác viên thực hiện công tác gia đình; xây dựng và triển khai kế hoạch công tác gia đình phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

b) Tổng hợp, đánh giá kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác gia đình thuộc phạm vi trách nhiệm; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo Tỉnh, Thành ủy, Hội đng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định (Lưu ý: Báo cáo có đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược gia đình năm 2015, 2016 và Phụ lục kèm theo).

3. Đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nhiệm vụ được giao về công tác gia đình chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác gia đình năm 2016 và gửi báo cáo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp trước ngày 15/12 (theo quy định tại Điều 13, Nghị định số 02/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về công tác gia đình).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phó Thủ tướng CP Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Sở VHTTDL (để thực hiện);
- Lưu: VT, GĐ.HN (180).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

Phụ lục:

Tên cơ quan:……………………..

TỔNG HỢP CÁC KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIA ĐÌNH VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030

Mục tiêu, chỉ tiêu

Kết quả năm 2015

Kết quả năm 2016

Mục tiêu 1

 

 

Chỉ tiêu 1

 

 

Chỉ tiêu 2

 

 

Chỉ tiêu 3

 

 

Chỉ tiêu 4

 

 

Chỉ tiêu 5

 

 

Mục tiêu 2

 

 

Chỉ tiêu 1

 

 

Chỉ tiêu 2

 

 

Chỉ tiêu 3

 

 

Chỉ tiêu 4

 

 

Mục tiêu 3

 

 

Chỉ tiêu 1

 

 

Chỉ tiêu 2

 

 

Chỉ tiêu 3

 

 

Ghi chú: Phụ lục gửi kèm theo Báo cáo công tác gia đình năm 2016

Điều 13. Sơ kết, tổng kết, chế độ thông tin, báo cáo
1. Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động về công tác gia đình tại địa phương, báo cáo cơ quan cấp trên.
2. Hằng năm, trước ngày 15 tháng 12, các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện công tác gia đình về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5137/BVHTTDL-GĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch   Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành: 15/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết

Với chủ đề "Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình", Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động hưởng ứng như:

 

 • Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3);
 • Ngày Gia đình Việt Nam (28/6):
  • Tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2016);
  • Tổ chức Hội thi chung kết CLB Gia đình chủ đề về “Gia đình hạnh phúc”.
 • Hội nghị tập huấn công tác gia đình;
 • Tổ chức cuộc thi viết về gương điển hình trong phòng, chống bạo lực gia đình.
 • Xây dựng và duy trì trang thông tin điện tử về gia đình và PCBLGĐ.
 • Xây dựng văn bản hướng dẫn kinh phí thực hiện công tác gia đình; tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát địa phương về công tác gia đình;
 • Điều tra, đánh giá tình hình thực thi triển khai về chế độ quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chi cho công tác PCBLGĐ;
 • Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Công tác quản lý nhà nước về gia đình hiện nay”, “Giáo dục gia đình đối với trẻ em ở khu công nghiệp hiện nay”; thực hiện Dự án VNM8P05 “Xây dựng ứng phó quốc gia đối với bạo lực gia đình giai đoạn 2012-2016” và các nhiệm vụ khác theo kế hoạch.

 

Công văn 5137/BVHTTDL-GĐ được ban hành ngày 15/12/2015.

Từ khóa: Công văn 5137/BVHTTDL-GĐ

414

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
303023