• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 5140/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5140/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5140/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2019

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh;
- Công ty TNHH Sao Thổ Hà Tĩnh.
(Đ/c: Tổ dân ph
Hồng Sơn, P. Kỳ Phương, TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10449/VPCP - ĐMDN ngày 14/11/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển kiến nghị của Công ty TNHH Sao Thổ Hà Tĩnh về chính sách thuế giá trị gia tăng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về trường hợp của Công ty TNHH Sao Thổ Hà Tĩnh, Tổng cục Thuế đã có công văn s 2791/TCT-CS ngày 12/7/2019 và công văn số 4438/TCT-CS ngày 31/10/2019 trả lời Công ty.

Đề nghị Công ty TNHH Sao Thổ Hà Tĩnh liên hệ với Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh để được thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh và Công ty TNHH Sao Thổ Hà Tĩnh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
- C
ng thông tin điện tử Chính phủ;
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp - VPCP (để báo c
áo);
- Phó TCTr Nguyễn Thế M
nh (để báo cáo);
- Vụ PC, VP - BTC;
- Vụ PC, VP - TCT;
- Cục Thuế t
nh Hà Tĩnh;
- Website Tổng cục Th
uế;
- Lưu: VT, CS(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5140/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 10/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5140/TCT-CS

177

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
430944