• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

 

Công văn 5143/BTNMT-CNTT-TCQLĐĐ năm 2014 thông báo kết quả thẩm định phần mềm xây dựng, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tải về Công văn 5143/BTNMT-CNTT-TCQLĐĐ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5143/BTNMT-CNTT-TCQLĐĐ
V/v thông báo kết quả thẩm định phần mềm xây dựng, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ vào kết quả thẩm định, đánh giá phần mềm xây dựng, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai của Hội đồng thẩm định do Cục Công nghệ thông tin phối hợp với Tổng cục Quản lý đất đai và Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện.

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo bổ sung phần mềm "Xây dựng Hệ thống thông tin đất đai - SouthLis" được phát triển bởi Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường vào danh sách các phần mềm đủ điều kiện ứng dụng trong công tác xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu đất đai (ELIS, ViLIS, TMV.LIS, SouthLis).

Các Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế tại địa phương có thể lựa chọn một trong các phần mềm trong danh sách trên để phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai trong phạm vi tỉnh/thành phố cho phù hợp.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc về việc lựa chọn phần mềm đề nghị phản ánh về Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Quản lý đất đai để được giải đáp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc (để phối hợp chỉ đạo);
- Tổng cục Quản lý đất đai;
- Cục Công nghệ thông tin;
- Cty TNMT miền Nam;
- Lưu: VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hiển

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5143/BTNMT-CNTT-TCQLĐĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 20/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5143/BTNMT-CNTT-TCQLĐĐ

414

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258449