• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ


 

Công văn 5143/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn cho kho hàng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 5143/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5143/CT-TTHT
V/v sử dụng hóa đơn cho kho hàng

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Bình Phát
(Địa chỉ: 192 đường Hoàng Quốc Việt, P. CNhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội - Mã số thuế: 0101435127)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 01/2019/CVBP ngày 09/01/2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Bình Phát (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 44 Luật số 68/2013/QH13 ngày 26/11/2014 quy định về địa điểm kinh doanh như sau:

“Điều 45. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

1. Chi nhánh, là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp k cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

3. Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. ”

- Căn cứ Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định nguyên tắc lập hóa đơn như sau:

1. Nguyên tắc lập hóa đơn

...d) Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ s nhỏ đến số lớn.

Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều đơn vị trực thuộc trực tiếp bán hàng hoặc nhiều cơ sở nhận ủy nhiệm cùng sử dụng hình thức hóa đơn đặt in có cùng ký hiệu theo phương thức phân chia cho từng cơ sở trong toàn hệ thống thì tổ chức kinh doanh phải có s theo dõi phân bổ số lượng hóa đơn cho từng đơn vị trực thuộc, từng cơ sở nhận ủy nhiệm. Các đơn vị trực thuộc, cơ sở nhận ủy nhiệm phải sử dụng hóa đơn theo thứ tự từ số nhỏ đến số ln trong phạm vi s hóa đơn được phân chia.

Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều cơ sở bán hàng hoặc nhiều cơ sở được ủy nhiệm đồng thời cùng sử dụng một loại hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử có cùng ký hiệu theo phương thức truy xuất ngẫu nhiên từ một máy chủ thì tổ chức kinh doanh phải có quyết định phương án cụ thể về việc truy xuất ngẫu nhiên của các cơ sở bán hàng và đơn vị được ủy nhiệm. Thứ tự lập hóa đơn được tính từ số nhỏ đến số lớn cho hóa đơn truy xuất toàn hệ thống của tổ chức kinh doanh.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp kho hàng của Công ty cổ phần Thương mại Bình Phát có thực hiện chức năng kinh doanh như một địa điểm kinh doanh theo quyết định của Công ty và phù hợp quy định của pháp luật thì khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn theo quy định. Công ty cổ phần Thương mại Bình Phát và các đơn vị trực thuộc (kho hàng có chức năng sản xuất kinh doanh) cùng sử dụng hình thức hóa đơn đặt in có cùng ký hiệu theo phương thức phân chia cho từng đơn vị trong toàn hệ thống thì Công ty phải có sổ theo dõi phân bổ số lượng hóa đơn cho từng đơn vị trực thuộc. Các đơn vị trực thuộc phải sử dụng hóa đơn theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi số hóa đơn được phân chia theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC nêu trên.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty Cổ phần Thương mại Bình Phát được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
P. Pháp chế;
-
P. Kiểm tra thuế số 4;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5143/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 30/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5143/CT-TTHT

290

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406380