• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Chế độ ốm đau, thai sản

 

Công văn 515/BHXH-TCKT năm 2015 vướng mắc trong hồ sơ thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức và phục hồi sức khỏe do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 515/BHXH-TCKT
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 515/BHXH-TCKT
V/v vướng mắc trong hồ sơ thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức và phục hồi sức khỏe.

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được công văn số 109/BHXH-KHTC ngày 26/01/2015 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc báo cáo vướng mắc trong hồ sơ thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức và phục hồi sức khỏe. Về vấn đề này, BHXH Việt Nam có ý kiến như sau:

Tại điểm a, Mục 1, Công văn số 4653/BHXH-TCKT ngày 01/12/2014 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức và phục hồi sức khỏe có quy định: “...khi giải quyết, chi trả chế độ cho người lao động, yêu cầu người lao động ký nhận trên Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (mẫu số C70a-HD) (các mẫu biểu trong Công văn này được quy định tại Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 về việc Hướng dẫn kế toán áp dụng cho BHXH Việt Nam).” Theo đó, đối với những đơn vị chi trả chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe thông qua tài khoản thì không nhất thiết người lao động phải ký nhận tại mẫu số C70a-HD, nhưng khi lập mẫu số C70a-HD đơn vị ghi tại cột “Ký nhận” là trả qua tài khoản cá nhân, lưu hồ sơ làm căn cứ để sau này thanh, kiểm tra cùng với các chứng từ chuyển tiền, chi tiền cho người lao động tại đơn vị sử dụng lao động.

BHXH Việt Nam thông báo để BHXH thành phố Đà Nẵng biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ Nguyễn Đình Khương (để b/c);
- Trưởng ban TCKT (để b/c);
- Lưu: VT, TCKT (02b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Phạm Thanh Du

 

1. Khi thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK

a) Yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động:

- Thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 1, Điều 117 Luật BHXH: Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ có liên quan từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm giải quyết chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động.

Theo đó, khi giải quyết, chi trả chế độ cho người lao động, yêu cầu người lao động ký nhận trên Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (mẫu số C70a-HD) (các mẫu biểu trong Công văn này được quy định tại Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 về việc Hướng dẫn kế toán áp dụng cho BHXH Việt Nam).

- Thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 2, Điều 117 Luật BHXH: Hàng quý, người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ của những người lao động đã được giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho tổ chức BHXH.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 515/BHXH-TCKT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Phạm Thanh Du
Ngày ban hành: 14/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 515/BHXH-TCKT

779

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266575