• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 5150/TCT-KK năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5150/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5150/TCT-KK
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2019

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty Cổ phần bánh kẹo Tràng An.3 Việt Nam tại Bến Tre

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 20/TA3-BT ngày 25/10/2019 của Chi nhánh Công ty Cổ phần bánh kẹo Tràng An.3 Việt Nam tại Bến Tre (địa chỉ: Khu A - KCN Bỉm Sơn - Phường Bc Sơn - thị xã Bỉm Sơn - tỉnh Thanh Hóa) hỏi về xử lý hồ sơ chứng từ bị cháy. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn:

1. Tchức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo vviệc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản trực tiếp (mu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

2. Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mt, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 ca hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký Xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba (ví dụ: bên thứ ba là bên vận chuyển hàng hoặc bên chuyển hóa đơn) thì căn cvào việc bên thba do người bán hoặc người mua thuê để xác định trách nhiệm và xử phạt người bán hoặc người mua theo quy định”.

Căn cứ các quy định nêu trên, ngày 21/10/2019, Cục Thuế tỉnh Bến Tre đã có công văn số 2316/CT-TTKT2 trả lời Công ty và Chi nhánh Công ty Cổ phần Bánh kẹo Tràng An 3-Việt Nam tại Bến Tre là đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Cục Thuế t
nh Bến Tre;
- Vụ: PC (BTC)
- Vụ: PC, CS (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK
2b.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Phương

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5150/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Thị Thu Phương
Ngày ban hành: 10/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5150/TCT-KK

155

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
430945